تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب چمن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

چمن اگر در خواب سبز و خرم باشد گویای این است که زندگی ما گستردگی دارد و سهم ما از برکات و نعمات خداوند زیاد است ولی اگر سبزه و چمن را زرد و بی رونق ببینیم نشانی از تالم و اندوه و بیماری است.

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر خواب ببینید بر چمنزاری یک دست قدم می زنید ، علامت آن است که در زندگی شما موقعیتهای نشاط آور بسیاری وجود خواهد داشت .

2ـ اگر خواب ببینید با خانواده خود در چمنزاری مشغول شادی و تفرج هستید ، نشانه آن است که در شغل خود به موفقیت دست خواهید یافت .

3ـ اگر دختری خواب ببیند بر چمنزاری در انتظار دوست خود نشسته است ، نشانه آن است که به آرزوهای خود دست خواهد یافت . دیدن چمنزاری خشکیده در خواب ، علامت جدایی و اختلافات است .

4ـ اگر خواب ببینید مارها روی چمنزاری می خزند ، نشانه آن است که رفتار خشونت آمیز دیگران شما را ناراحت و مأیوس می سازد .

1ـ دیدن زمین چمن مسابقات اسب دوانی در خواب ، علامت آن است که به آسودگی و ثروت دست خواهید یافت .

2ـ دیدن چمنزاری سبز در خواب ، علامت آن است که به کارهایی قابل توجه علاقمند خواهید شد .

در سر زمین رویاها آمده:

خواب چمن خانه خودتان : کارهای شما با پیشرفت و شانس مواجه می شوند .

علفهای داخل چمن را می کنید : یک دیدار غیره منتظره

یک چمن احتیاج به هرس دارد : خبرهای غم انگیز دریافت خواهید کرد .

چمن خانه دیگران : موفقیت شما به تأخیر خواهد افتاد .

دیگران چمنشان را می زنند : یک دوست ریاکار بسیار به شما نزدیک است .

بچه ها روی چمن بازی می کنند : یک میهمان ناخوانده به دیدن شما می آید .

یک سگ روی چمن خوابیده است : پول بسیار نزدیک است .

چمن را آبپاشی می کنید : یک زندگی طولانی در پیش دارید .

روی چمن راه می روید : اضطراب شما شدت میگیرد

یک چمنزار سبز و مرتب : خوشبختی و آسایش

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

چمن,چمنزار,جوله,سبزه,سبزه زار,فریز,قلیب,مرغزار,چمن,

  • سینا احمدی