تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب زیرگوشی

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن بالش در خواب بر پنج وجه است.

اول: خادم،

دوم: کنیزک،

سوم: ریاست.

چهارم: دین نیکو.

پنجم: پرهیزکاری و عدل.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

بالش درخواب خادم است بیننده خواب را. اگر بیند بالشی نو فراگرفت و آن بالش سبز بود، یا شخصی به وی داد، دلیل است که او را خادم یا خدمتکاری مصلح و پارسا پیدا شود. اگر بیند بالش او کهن و چرکین و زرد وسیاه باشد، تاویلش به خلاف این است.اگربیند بالش او بدرید یا بسوخت یا از وی ضایع شد، دلیل است که خدمتکاران وی ضایع شوند یا بگریزند یا رنج و بلائی بدو رسد و به سبب آن از وی جدا شود.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند شخصی از خانه او بالش بدزدید، دلیل است که شخصی از پی زن او می گردد که او را بفریبد یا از پی کنیزک. معبران گویند: دیدن بالش درخانه، دلیل است شخصی از آن خانه بمیرد. اگر مردی بیند بالش بسیار یافت، دلیل است که به قدر آن بالش ها او را خادمان و کنیزان حاصل شود. اگر بیند آتش در افتاد و بالش او بسوخت، دلیل که خادمان و کنیزان او بروند یا بگریزند.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

بالش در خواب به خادم خانه بر می گردد. اگر جوانی در خواب ببیند که بالشی نو زیر سر نهاده عاشق می شود و به زودی ازدواج می کند. اگر پارچه بالش به رنگ سبز باشد همسری خوب و نیک نفس و پارسا نصیب او می شود. سرخی نیز شادابی و نشاط او را می رساند. ابریشم زیرکی را باز می گوید. اگر کسی در خواب ببیند که بالش زیر سرش چرک و کثیف و کهنه شده باید نگران دو چیز باشد. اول نگران دروغ گوئی و دوم بیماری. اگر پارچه بالش زرد باشد از یک بیماری خبر می دهد و این بیماری به همان خانه بر می گردد که اداره امور را به عهده دارد. اگر کسی ببیند که بالش او سوخته یا سوراخ است به خانواده اش یا آن خانم مدیر خانه آسیب و لطمه وارد می آید. اگر خواب دیدید که بالش شما سوخته شده یاسوراخ شده اما این کار را خودتان نکرده اید جویا شوید و تحقیق کنید که همسرتان از شما چه آزردگی دارد چون اگر در رفع آن نکوشید احتمالا به جدائی می انجامد.اگر کسی ببیند که دزد بالش او را برده کسی هست که به محارم او چشم طمع دارد یا این نگرانی در او هست که دیگران به محارم او دیده بد داشته باشند. پنهان کردن بالش در پشت بدبینی و حسد عاشقانه است

لیلا برایت می گوید:

اگر در خواب ببینید که روى بالشى نشسته‏اید، بیانگر قبول مسائل ناگوار است.

آنلی بیتون می گوید:

1ـ دیدن بالش در خواب ، علامت داشتن زندگی ای راحت و آسوده است .

2ـ اگر دختری خواب ببیند بالش می دوزد ، نشانه آن است که امیدی دلگرم کننده به آینده خواهد داشت .

در سر زمین رویاها آمده:

یک بالش را پر می کنید : ناکامی در روابط اجتماعی

زانوهایتان را روی بالش می گذارید : شما رقبای بسیاری دارید .

پاهایتان را روی بالش می گذارید : بر رقبایتان پیروز می شوید .

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

بالش,بالشتک,بالشت,متکا,مخده,مسند,نازبالش ,بالین ,زیرگوشی,زیرسری,نضیده ,بالش,

  • سینا احمدی