تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب گرسنگی

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن گرسنگی بر چهار وجه است.

اول: عسرت و تنگی (بیچارگی و تنگدستی).

دوم: حرص و آز.

سوم: گناه.

چهارم: طمع داشتن به مردم.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر دید گرسنه است و چیزی نداشت که بخورد، دلیل حرص است.

جابر مغربی می گوید:

اگردید گرسنه بود مصیبت است. اگر دید گرسنه بود و چیزی خورد چنانکه سیر شد، دلیل که از معصیت توبه کند.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

گرسنگی در خواب، به از دادن پول یا کوشش فراوان برای زندگی دنیوی تعبیر میشود.

در سر زمین رویاها آمده:

شما گرسنه هستید : بدگوئی و غیبت

بچه ها گرسنه هستند : وقایع مهم در شرف وقوع هستند .

دیگران گرسنه هستند : دشمنان شما ناکام خواهند شد .

دشمنان شما گرسنه هستند : دوستان شما را فریب می دهند

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

گرسنگی,گرسنه,گرسنیا,جوع,غلا,قحطی,گشنگی,مجاعه ,گرسنگی,

  • سینا احمدی