تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب گرگ

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن گرگ بر سه وجه است.

اول: زن.

دوم: کنیزک.

سوم: خادم.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر بیند گرگ او را بدرید، دلیل که زن طلاق دهد. اگر بیند گرگ را بکشت و گوشت او بخورد، دلیل که به قدر آن میراث یابد.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن گرگ در خواب، بر دشمنی ستمکار و دزدی دروغگو دلالت دارد. اگر کسی در خواب ببیند که گرگی وارد منزل او شده است، دزدی به خانهی او میآید. اگر کسی گرگی را در خواب ببیند، شخص دیگری را به عملی متهم میکند که انجام نداده است.

لوک اویتنهاو می گوید :

گرگی که زوزه میکشد : شخصی میخواهد از شما سبقت بگیرد

گرگهایی که به صف راه میروند : همسایه های بیرحم

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن گرگ دشمن است خود را از او نگهدارد

آنلی بیتون می گوید:

1ـ دیدن گرگ در خواب ، نشانه آن است که یکی از زیردستان اسرار شما را فاش می کنند .

2ـ اگر خواب ببینید گرگی را می کشید ، علامت آن است که دشمنان موذی خود را شکست خواهید داد .

3ـ شنیدن زوزه گرگ در خواب ، علامت آن است که اتحادی نهانی ، شما را در رقابتی صادقانه ، به شکست می کشاند .

در سر زمین رویاها آمده:

خواب یک گرگ : شانس و خوشبختی

شما از یک گرگ وحشت می کنید : دزدان شما را لخت خواهند کرد .

تعداد زیادی گرگ : اطرافیان از اعتماد شما سوءاستفاده می کنند .

یک گرگ می دود : با دشمنان باهوش و بسیار حیله گر طرف خواهید شد .

یک گرگ اهلی : شما را زیاد لوس کرده اند .

یک گرگ لباس پوشیده : باید با دقت و عاقبت اندیشی تصمیم بگیرید .

دوگرگ باهم بازی می کنند : دوستان شما دورو هستند

یک گرگ بهمراهی بچه هایش : ناکامی و پایان یک ماجرای عشقی

یک گرگ را می کشید : کارهای شما راکد می ماند

یک گرگ مرده : موانع غیر قابل عبور برسر راهتان پدیدار می شوند .

یک گرگ را بدام می اندازید : فراوانی پول

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

گرگ,

  • سینا احمدی