تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب چنگ

محمد ابن سیرین بصری گوید:

چنگ زدن در خواب سخن دروغ است.

اگر بیند چنگ می زد، دلیل سخن باطل و دروغ گوید و او را از غم و اندوه زیان رسد.

اگر دید پادشاه او را چنگ داد، دلیل که او را از پادشاه عطا و بزرگی رسد. اگر از اهل آن بود از غم و اندوه فرج یابد.

اگر بیند چنگ بشکست یا بیفکند، دلیل که از دروغ و باطل توبه کند.

اگر بیند کسی چنگ می زد و او سماع می کرد، دلیل که شنونده دروغ و باطل است.

معبران در مورد این خواب گویند:

چنگ زدن در خواب، دلیل بر عمر دراز بود.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر کسی بیند چنگ می زد، دلیل که به زنی بزرگ از مهتران پیوسته شود و از او عز و جاه یابد هم به مال و هم به سخن روائی و آخر کار آن زن را به نکاح بخواهد.

اگر بیند با چنگ، چغانه و نای و رقص بود این جمله، دلیل بر غم و مصیبت بود.

جابر مغربی می گوید:

اگر کسی در بیماری بیند که چنگ و چغانه می زد، دلیل بر وفات اوست.

آنلی بیتون می گوید:

1ـ شنیدن نوای شیرین و محزون چنگ در خواب ، نشانه آن است که کاری که سودمند به نظر می رسید پایان غم انگیزی خواهد داشت .

2ـ دیدن چنگ شکسته در خواب ، علامت بیماری و شکستن پیمان میان عشاق است .

3ـ اگر در خواب چنگ بنوازید ، نشانه‌ آن است که بخاطر آنکه هیچ گاه دچار شک و تردید نمی شوید باید در انتخاب همسر با یقین و اعتماد کاملی پیش نروید .

در سر زمین رویاها آمده:

یک چنگ شکسته : بیماری برای معشوق

شما چنگ می نوازید : به دوستانتان زیاد اعتماد نکنید .

دیگران چنگ می نوازند : بطالت و پوچ گرائی

یکی از دختران شما چنگ می نوازد : او ازدواج سعادتمندی نخواهد داشت .

دشمنان چنگ می نوازند : خوشیهای بیشمار و پر ارزشی در پیش دارید .

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

چنگ,ساز ,صنج ,ذوالاوتار,چغانه ,چنگ,

  • سینا احمدی