تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب جعل

محمد ابن سیرین بصری گوید:

دروغ گفتن در خواب، دلیل بر فساد دین است. اگر بیند که گواهی به دروغ می دهد، دلیل که دین او تباه شود و تاویلش به خلل است.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند پادشاه دروغ می گفت، دلیل که مردم نکوهش و بدی او گویند و حرمت و آبروی او برود.

در سر زمین رویاها آمده:

شما دروغ میگوئید : اضطراب و دردسر شروع میشود.

اشخاص دیگر دروغ میگویند : دشمنان فراوانی دارید.

دیگران به شما دروغ می گویند : دوستان شما را فریب میدهند.

زن و شوهر به یکدیگر دروغ میگویند: بی منطقی و عاقبت نیندیشی باعث رنج آنها خواهد شد.

بچه ها به پدر و مادرشان دروغن میگویند: نقشه های بزرگ عملی خواهند شد.

شما در یک دادگاه شهادت دروغن میدهید: اخلاق بد شما باعث دردسرهای بزرگ میشود.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دروغ و دروغگویی در خواب، نشانه ارتکاب گناه، شکست و عدم موفقیت است.

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

دروغ,دروغگو,افترا,بهتان,بیاصل,بیهوده,ترفند,تهمت,جعل,سقیم,شایعه,شید,فریه,کذب,ناحق,ناصواب ,

  • سینا احمدی