تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب چنگ

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

چنگال در خواب بر سه وجه است.

اول: قوت و توانائی در کارها.

دوم: معیشت.

سوم: کسب کردن.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

چنگال غذا خوری در خواب زنی است صمیمی و یک رنگ و عاشق پیشه که بیننده خواب را بسیار دوست می دارد تا جایی که می خواهد لقمه در هانش بگذارد.این زن می تواند همسر یا مادر و خواهر باشد. اگر دیدید که چنگالی مثل مرغان شکاری و بلند پرواز دارید نشان آن است که توانائی شما در مبارزه با زندگی زیاد است و در امر معاش نیز تیز چنگال هستید.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن چنگال در خواب ، نشانه آن است که دشمنان در صدد بر کنار کردن شما از کار هستند . اگر زنی خواب چنگال ببیند ، علامت آن است که در خانواده اش اختلاف بوجود خواهد آمد و نشانه جدایی او از معشوق نیز هست .

در سر زمین رویاها آمده:

خواب چنگال : نزاع بزرگ در فامیل

باچنگال غذا می خورید : شادی بزرگ

دیگران از چنگال استفاده می کنند : غیرممکن است که با یکی از دشمنانتان صلح کنید .

مهمانان شما از چنگال استفاده می کنند : یک موفقیت سریع برای امیدهایتان .

چنگال به شما هدیه می کنند : به ناکامی کشانده میشوید .

از یک چنگال برای آشپزی استفاده می کنید : اشخاص انگل از پول شما زندگی می کنند .

در سر زمین رویاها آمده:

خواب چنگال حیوانات : شخصی با افکار پلید مراقب شما است .

چنگال حیوانی به شما می خورد و باعث جراحت میشود : یک دشمن بر شما پیروز می شود .

یک پرنده شما را چنگ می زند و فرار می کند : مخالفان پنهانی شما را عذاب می دهند .

دیگران چنگ خورده اند : یک دوست در خفا به شما کمک می کند .

--------------------------------------------------------------------------------

اگر کسی خود را چون مرغان چنگال دار بیند، دلیل که او را قوت است در کسب معیشت و دشمنان را قهر کند. اگر بیند چنگال مرغان در دست داشت، دلیل که به قدر آن مرغ خیر و منفعت بدو رسد.

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

چنگال,پنجه,چنگ,

  • سینا احمدی