تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب چنگک

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

چنگک در خواب آز و طمع است و کلاشی و ریزه خواری. اگر ببینید که چنگکی بر سر ریسمانی می بندید موردی پیش می آید که آزمندی می کنید و بیش از حق خود می خواهید چیزی را تصاحب کنید و این پسندیده نیست. دیدن چنگک به هر حال نشان دهنده طمع است و چنانچه چنگک انداختید و چیزی را گرفتید به قدر همان چیز تعدی و تجاوز می کنید.

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر خواب ببینید کسی با چنگک به شما حمله می کند ، نشانه آن است که دچار اندیشه هایی عذاب آور خواهید شد .

2ـ دیدن چنگک در خواب ، نشانه درگیر شدن با تعهدات ناخوشایند است .

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

چنگک,قلاب,قلابه,کجک,دروند,چنگک,

  • سینا احمدی