تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب عذار

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

زیبایی چهره در خواب، بر احوال خوب صاحب خواب در دنیا دلالت د ارد. اگر کسی ببیند که چهرهاش سیاه شده است، در حالی که زنش حامله است،مژده ی تولد نوزادی دختر به او داده میشود. دیدن چهره سیاه، ممکن است به دروغ گفتن زیاد نیز، تعبیر شود. اگر کسی ببیند که گوشت چهرهاش برداشته شده است، همواره چشمش به دست دیگران است و به این شیوه، زندگیش را بهپایان میبرد. دیدن چهره به رنگ آبی بر (جُر)م و گناه و دیدن آن به رنگ زرد بر عشق یا بیماری دلالت دارد.

آنلی بیتون می گوید:

1ـ دیدن چهره های شاد و خندان در خواب ، علامت سعادت و خوشبختی است .

2ـ دیدن چهره های اندوهگین و اخمو ، نشانه بدبختی و درد سر است .

3ـ دیدن چهره زشت در خواب ، علامت اختلاف و مشاجره است .

4ـ اگر عاشقی خواب ببیند چهره معشوقش پیر به نظر می رسد ، علامت آن است که شادمانی دوستی ها به جدایی و اندوه ختم می شود .

5ـ دیدن چهره های مرموز و ناآشنا در خواب ، علامت آن است که بدبختی گرد شما را فرا می گیرد .

6ـ دیدن چهره خود در خواب ، علامت اضطراب و نگرانی است . اگر افراد متأهل چنین خوابی ببینند ، علامت جدایی و طلاق است .

7ـ اگر در خواب به چهره خود در آینه نگاه کنید ، علامت آن است که در عملی کردن نقشه های خود برای پیشرفت در زندگی ناتوان خواهید بود . از خود نومید می شوید و ارزش دوستان را نادیده می گیرید .

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

چهره,رخ,رخساره,رخسار,روی,سیما,صورت,عارض,عذار,قیافه,گونه,لقا,وجه ,

  • سینا احمدی