تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب بیتالخلاء

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن آبخانه در خواب بر پنج وجه بود:

اول: مال حرام.

دوم: عیش دنیا.

سوم: خزینه و انبار.

چهارم: شروع در حرام.

پنجم: زن خادمه و حرامخوار.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر کسی درخواب بیند که آب خانه همی ساخت، دلیل کند که به جمع کردن مال دنیا، حریص گردد و راغب گردد و نخواهد که از مال خود چیزی خرج کند، و بعضی از معبران گفته اند دلیل کند که زن جادویه وی را حاصل گردد و آن زن حرام خوار و بی دیانت بود و اگر بیند که در آبخانه بول و غائط همی کرد، دلیل کند که درجمیع مال غریق بود. اگر بیند که کسی در چاه آبخانه خود افتد دلیل کند مال خویش را هزینه کند و اگر بیند که در آنجا بیفتاد یا درچاه آبخانه بیفتاد، دلیل کند که مال کسی به غضب ستاند و اگر بیند کهب یفتاد و دست و پایش شکست، دلیل کند که بلای سخت بدو رسد.

در سر زمین رویاها آمده:

خواب دستشوئی یا توالت : خجالتی بودن باعث عذاب شما می شود .

شما به دستشوئی می روید : در دوران بازنشستگی بسیار لذت خواهید برد .

موهای خود را در دستشوئی مرتب کرده یا اینکه خود را آرایش می کنید : یک خطر بزرگ شما را تهدید خواهد کرد .

شما در دستشوئی یا روی توالت نشسته اید : به فکر این هستید که به یکنفر ابراز علاقه کنید .

مولف می گوید:

کاسه توالت می تواند به اندوخته های مالی خواب بین مربوط باشد

اگر کاسه توالت پر شده بود از نجاسات اندوختهای مالی خواب بین زیاد می باشد

اگرمستراح کاسه توالت نداشت ویا خراب بود یعنی شخص خواب بین نمی داند چگونه دارائیهایش را نگهداری کند.وآنها را خرج می کند

اگر کاسه توالت تمیز وپاکیزه بود شخص اندوختهای مالی ندارد.

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

توالت,مستراح,مبرز,مبال,کابینه,دستشویی,خلا,حاجتگاه,بیتالخلاء,آبریزگاه,توالت,

  • سینا احمدی