تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب زاینده

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

اگر زنى در خواب ببیند که پسری زایید و بلافاصله پسرسخن گفت، مرگ زن خواب بین نزدیک است .

اگر زنى در خواب ببیند دخترى زایید ، ازنسل او فرزندى به وجود مى آید که بزرگ خاندان خود مى شود.

لوک اویتنهاو می گوید :

زایمان

زایمان کردن بر آورده شدن آرزو

دیدن زنی که زایمان میکند : عزاداری و یا ازدست دادن چیزی گرانبها

آنلی بیتون می گوید:

1ـ خواب زایمان در خواب ، نشانه بدنیا آوردن کودکی سلامت است .

2ـ اگر دختری خواب ببیند زایمان می کند ، نشانه آن است که از درستکاری رو بر می گردانید و به رفتاری نادرست رو می آورید .

3ـ اگر زنی شوهردار خواب ببیند کودکی به دنیا می آورد ، نشانه آن است که ارثی کلان به او خواهد رسید .

در سر زمین رویاها آمده:

یک زن شوهردار خواب ببیند که بچه می زاید :شادی بزرگی در پیش است .

یک زن مجرد این خواب را ببیند : عشقش او را ترک خواهد کرد .

یک زن مطلقه این خواب را ببیند : ثروت بزرگی نصیبش خواهد شد .

یک زن بیوه این خواب را ببیند :او مرتکب اعمال نامعقول خواهد شد .

شما در یک زایمان کمک می کنید : شادی و خوشبختی

شما در زاییدن دوقلو یا سه قلو کمک می کنید : موفقیت بزرگ

در زائیدن یک بچه مرده کمک می کنید : نقشه هایتان با شکست روبرو می شوند .

یک سزارین : به یک بیماری خطرناک مبتلا میشود

یک زایمان باعث به خطر افتادن زندگی مادر میشود : خبر یک ازدواج شما را تکان خواهد داد .

یک زن حامله خواب ببیند که پسر می زاید : او در کارهایش با موفقیت کامل روبرو می شود .

یک زن حامله خواب ببیند که دختر می زاید : یک زندگی دلپذیر جای ناراحتیها را می گیرد .

یک مرد خواب ببیند که زنش دوقلو زائیده :ثروت و قدرت در آینده

تولد یک (بچه گربه) :مرگ یک دشمن

تولد یک بچه عقاب : آیندهشما بسیار خوشایند خواهد بود .

خواب یک زایمان : خوشبختی و فراوانی

زائیدن یک پسر در خواب :شانس

بچه های دوقلو متولد می شوند : شانس در امور

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

زایمان,زایش,زاییدن,وضع حمل,زادمان,زادن,ولادت ,تولید,زاینده ,

  • سینا احمدی