تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب مرد

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن مرد پیر در خواب ، نشان حیله و خبر ناخوشایند است .

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر کسی مردی معروف به خواب بیند، دلیل که در بیداری همان بود. اگر مردی مجهول بیند، دلیل بر دشمن او بود.

لوک اویتنهاو می گوید :

مرد

ریشو: خشم

مرد شاخدار : ناراحتی بزرگ

مرد پیر : زندگی طولانی

مرد چاق : لحظه های شیرین

آنلی بیتون می گوید:

1ـ دیدن مردی خوش قیافه و خوش هیکل در خواب ، نشانه آن است که به ثروت بسیاری دست می یابید و از زندگی خود لذت می برید .

2ـ دیدن مردی بدقیافه و اخمو در خواب ، نشانه آن است که سردرگمی و پریشانی شما را محاصره خواهد کرد .

3ـ اگر زنی مرد خوش قیافه در خواب ببیند ، نشانه آن است که امتیازی به او اعطاء خواهد شد . اما اگر مردی زشت را به خواب ببیند ، علامت آن است که از جانب کسی که دوست خود می پندارید ، دچار دردسر خواهد شد .

لوک اویتنهاو می گوید :

همسر (زن) : شادمانی

با کودکی در آغوشش : مشکلات

آنلی بیتون می گوید:

اگر مردی همسر خود را به خواب ببیند ، علامت آن است که امور خانه اش نابسامان خواهد شد .

اگر مردی خواب ببیند همسرش با او رفتاری بسیار مهربانانه دارد ، علامت آن است که در تجارت سود فراوانی به دست می آورد .

اگر زنی خواب ببیند همسرش او را شلاق می زند ، علامت آن است که وظایف خود را به خوبی نمی تواند به ثمر برساند و از سوی دیگران سرزنش خواهد شد .

اگر خواب ببینید که همسرى مهربان و خوش اخلاق دارید، نشانه‏ى آن است که در انجام کارهاى خود موفق خواهید بود.

اگر در خواب همسر خود را اخمو و بد اخلاق ببینید، به این معنا است که دچار مشکل خواهید شد.

در سر زمین رویاها آمده:

زن

خواب همسرخودتان : اعمالتان را بیشتر کنترل کنید

همسرتان شما را صدا می کند : عذاب

با همسرتان مشاجره می کنید : یک مشاجره که چندین روز طول خواهد کشید .

همسرتان لباس بسیار قشنگی پوشیده : مراقب دردسر باشید

همسرتان لباسش را در می آورد : باید روش زندگیتان را تغییر دهید .

همسرتان در حمام است : ناکامی در عشق

همسرتان برهنه است : او به شما دروغ می گوید .

همسرتان در یک استخر شنا است : یک رقیب عشق او را از شما می رباید .

همسر شما با مرد دیگری ازدواج می کند : 1- تغییر کلی در احساسات 2- یک جدائی

یک زن متاهل خواب ببیند که با یک مرد دیگری ازدواج می کند : جدائی ناگهانی یا مرگ شوهر

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر خواب ببینید شوهرتان شما را ترک می گوید ، علامت آن است که مدتی روابطی تلخ بین شما و شوهرتان حکمفرما خواهد بود . اما تلخیها با آشتی و صمیمیت به پایان می رسد .

2ـ اگر خواب ببینید شوهرتان با شما بدرفتاری می کند ، نشانه آن است که شوهرتان به شما علاقه و اعتماد خواهد داشت .

3ـ اگر خواب ببینید شوهرتان مرده است ، علامت آن است که به اندوه و ناامیدی گرفتار خواهید شد .

4ـ اگر در خواب شوهرتان را رنگ پریده و ناراحت ببینید ، نشانه آن است که یکی از افراد خانواده مدتی بیمار و بستری خواهد شد .

5ـ اگر در خواب شوهر خود را شاد و آراسته ببینید ، علامت آن است که خانه لبریز از شادمانی می گردد و آینده ای درخشان در انتظار شماست .

6ـ اگر شوهر خود را در خواب بیمار و بستری ببینید، علامت آن است که شوهرتان با شما بدرفتاری خواهد کرد و نسبت به شما دلسرد خواهد شد .

7ـ اگر خواب ببینید شوهرتان به زنی دیگر دل بسته است ، علامت آن است که شوهرتان بع زودی از محیط خانواده دلسرد می شود و در جستجوی خوشبختی به جایی دیگر می رود .

8ـ ٍٍٍٍٍاگر خواب ببینید شوهر خود را دوست ندارید ، نشانهآن است که فرصتهایی نشاط آور اما زودگذر را تجربه خواهید کرد .

9ـ اگر دختری خواب ببیند شوهر دارد ، نشانه آن است که مورد توجه مردان قرار خواهد گرفت زیرا فاقد زیبایی است .

10ـ اگر خواب ببینید شوهرتان دور از شما زندگی می کند ، نشانه آن است که محیط های ناسازگار و ناخوشایند مانع تفاهم شما با شوهرتان می شود .

11ـ اگر خواب ببینید شوهرتان صاحب مقامی است و طرفدارانی دارد ، نشانه آن است که دوستان شما را به دردسر خواهند انداخت .

در سر زمین رویاها آمده:

خواب یک شوهر ببینید اگر خودتان شوهر ندارید : یک شادی بزرگ

خواب یک شوهر خوب : مراقب رقیب باشید .

شوهر زن دیگری را خیلی دوست دارید : دردسر و ناامیدی در آینده

می خواهید از شوهرتان طلاق بگیرید : جلوی هیجانات و وسوسه های خود را بگیرید .

شوهر شما می میرد : وقایع خوشایند

شما دوباره ازدواج می کنید : شانس و خوشبختی

یک شوهر زنش را طلاق می دهد : با یکی از عزیزانتان مشاجره خواهید کرد .

زنان دیگران شوهرشما را مغازله می کنند : شما برای تمام عمر به او وفادار خواهید بود .

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

آدرس تلگرامی زیر جهت انجام تعبیر خواب به صورت آنلاین ارائه می شود

tabirjame@

 

مرد,شوهر,زوج,شو,شوی,همسر ,رجل,مرء ,مرد,

  • سینا احمدی