تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب طنب

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن میخ بر چهار وجه است.

اول: برادر.

دوم: فرزند.

سوم: دوست.

چهارم: زن خواستن.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

دیدن میخ به خواب شرف و بزرگی بود در دنیا و آخرت. اگر بیند میخ را در دیوار یا ستونی زد به، دلیل که با منافقی دوستی کند. اگر بیند میخ از برنج بود یا از مس به تاویل بد بود. اگر میخ از استخوان بیند، دلیل قوت بود. اگر بیندمیخی آهنین داشت، دلیل که او را فرزندی آید که به سبب او بزرگی یابد. اگر بیند میخ بر زمین زد، دلیل که از کسب خود توانگر شود.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

میخ در خواب، به مردی تعبیر میشود که دیگران توسط او به مرادشان میرسند.

لوک اویتنهاو می گوید :

میخ چوبی : برنامه سودمند

میخ چوبی را در جایی کوبیدن : کار سودمند

در سر زمین رویاها آمده:

میخهای نجاری : ضررهای مالی

میخهای فولادی : بیماری

میخ مسی : غم

میخهائی که برای نعل کردن اسب بکار می روند : خبرهای بد باعث پریشانی شما می شود .

شما میخ می کوبید : یک جدائی – طلاق

میخ می فروشید : پول

میخ می خرید : درباره شما پرگوئی های بسیار میشود .

میخهای کوچک پرده یا دیوار : مراقب شناخت مردم روی خودتان باشید .

یک نجار میخ می کوبد : مشاجره در محیط کار

یک مرد متاهل خواب ببیند که میخ می کوبد : او باید از قولهای بیهوده و اخلاق زننده خود پرهیز کند .

یک زن خواب ببیند که میخ می کوبد : رقبایش نخواهند توانست مقابل او پایداری کنند .

میخ ریز می خرید : در تنهائی زندگی خواهید کرد .

--------------------------------------------------------------------------------

دیدن میخ درخواب، دلیل برادر است. اگر بیند میخی بر دیوار زد، دلیل که برادرش را در آنجا باز دارند. اگر میخ را بر ریسمان بست، دلیل که برادرش با مردی پیوندد.

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

آدرس تلگرامی زیر جهت انجام تعبیر خواب به صورت آنلاین ارائه می شود

tabirjame@

 

میخ,مسمار,وتد,عیر,اشعث ,ود,وح,حیط,طنب,

  • سینا احمدی