تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب مداد

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن مداد به خواب چهاروجه است.

اول: مهتری.

دوم: رامش.

سوم: معیشت.

چهارم: شادی.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

دیدن مداد، دلیل بر طلب معیشت و یافتن مراد بود. اگر بیند که مداد از کسی بستد، دلیل که معیشت بر او فراخ شود. اگر بیند که مداد جامه او را سیاه کرد، دلیل زیان بود، اما اگر بیننده دبیر بود مهتر شود.

لوک اویتنهاو می گوید :

مداد : عشق به هنر

آنلی بیتون می گوید:

1ـ دیدن مداد در خواب ، نشانه انجام کارهایی مطلوب است .

2ـ اگر دختری خواب ببیند با مداد می نویسد ، نشانه آن است که در امر ازدواج خوشبختی نصیبش خواهد شد . اما اگر جمله هایی را که در خواب با مداد نوشته است پاک کند ، علامت آن است که از نامزد خود مأیوس و دلسرد خواهد شد .

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

آدرس تلگرامی زیر جهت انجام تعبیر خواب به صورت آنلاین ارائه می شود

tabirjame@

 

مداد,خودکار,قلم,روانویس,مداد,

  • سینا احمدی