تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب محنت

محمد ابن سیرین بصری گوید:

دیدن غم درخواب، دلیل خرمی است. اما اگر بیند که از غم رسته بود، دلیل غم است. اگر بیند که غمگین بود، دلیل خرمی است.

در سر زمین رویاها آمده:

شما غمگین هستید : موفقیت شما حتمی است .

همسر شما غمگین است : موفقیت سریع در کارها

شما در یک موقعیت غمگینی بسر می برید : یک سرنوشت پرسعادت در انتظار شماست .

دیگران باعث غم شما میشوند : یک تغییر مهم که نتیجه آن فقط خوبی و بهبودی خواهد بود .

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

آدرس تلگرامی زیر جهت انجام تعبیر خواب به صورت آنلاین ارائه می شود

tabirjame@

 

غم,اندوه,تاسف,حزن,حسرت,داغ,غصه,کرب,محنت,اندوهگین ,غمگین ,

  • سینا احمدی