تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب عیال

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن زن درخواب بر شش وجه است.

اول: شادی و مقصود.

دوم: دنیا.

سوم: شغل این جهان.

چهارم: فراخی وفراوانی نعمت.

پنجم: قحطی و تنگدستی.

ششم: توانگری و ثروتمندی.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

زن جوان درخواب، شادی و مقصودی مرد باشد و زن پیر، دنیا باشد و شغل این جهان و نیز دیدن زنان بر قدر و نیکوئی و جمال و فربهی و لاغری و زشتی بود. بهترین زنان را که در خواب بیند، زنانی باشد که معروف نباشند و زن خوب فربه، فراخی نعمت باشد زن زشت لاغر قحطی و تنگی بود و زن شادمان آراسته، مرادهای این جهانی بود و پیرزن ترش روی چرکین، بدحال و بد مرادی باشد.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

زن در خواب، به فتنه تعبیر می شود و اگر کسی زنی را در خواب ببیند که می آید و می رود، نشانه فراخواندن به بدی و گناه است. دیدن زن سیاهپوست با موهای مجعد،به طاعون تعبیر می شود. دیدن زن نیکوکار در خواب، به خیر و خوشی و دیدن پیرزن، به دنیا تعبیر می شود.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر زنی بیند که او را چون مردان قضیب بود، دلیل بر خیر و صلاح دین و دنیای او بود. اگر زنی بیند که او را قضیب بود و مجامعت می کرد، دلیل که او فرزندی بود یا آبستن شود و فرزند آورد. اگر زنی جوان بیند، که پیر شده بود، دلیل که از او کاری زشت دروجود آید. اگر مردی بیند زنش از سوی پس با او جماع می کرد، دلیل است حرمت و بزرگی او زایل شود. اگر زنی بیند که مرد شد و جامه مردان را پوشید، اگر آن زن مستور بود، دلیل خیر و صلاح او بود. اگر زن مفسد باشد، دلیل است بر شر و فساد او.

جابر مغربی می گوید:

زن مفسد درخواب، اهل دنیا را زیادتیِ دنیا بود و اهل صلاح را، زیادتیِ صلاح و علم و زن غریب بهتر از زن آشنا باشد. اگر مردی بیند کسی دست درازی با زن او کرد، دلیل باشد که اهل آن زن توانگر گردند. اگر بیند زن او به نزد مردمان بیگانه به فساد باشد، دلیل است بدو منفعت و نیکی رسد وی را با شوهر دار از آن مرد و اگر بیند کسی زن او را نیزه یا شمشیر داد، دلیل که پسری آورد، اگر بیند که کسی او را دوا داد، دلیل که دختری آورد.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر زنی بیند که دختری دارد، دلیل که خیر و نیکی بدو رسد و از خویشان و اهل خود خرم شود. اگر بیند پسری آورد، دلیل که غمگین و اندوهناک شود. اگر مردی بیند که زنش پسر آورد، دلیل که به رنج و صعب چیزی بدست آورد به روزگار دراز. اگر بیند که دختر زاد، منفعتش بیشتر باشد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر زن پادشاه بیند که دختری به زاد، دلیل است شوهرش گنج یابد. اگر بیند پسر زاد، دلیل غم و اندیشه بود. اگر مردی بیند که دختری بزاد، دلیل که غمگین و مستمند شود. اگر بیند که پسرزاد، دلیل که کارنیکوئی از وی صادر شود و از آن کار او نام نیکو در عالم منتشر شود. اگر دختری دوشیزه بیند که فرزندی زاد، دلیل و تاویلش این است که گذشت.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

ابن سیرین نوشته زن جوان در خواب شادی و مقصود مرد است و گرفتاری های آن مرد . معبران دیگر نیز تقریبا همین نظر را ابراز داشته اند. خانم آیتانوس می گفت زن در خواب برای مرد هدف است و برای زن دشمن و رقیب. دیدن زن شناخته شده و معروف در خواب هیچ تعبیری ندارد. حتی اگر زنی را در خواب ببینید که هیچ شباهتی بین او و زن شناخته شده نباشد اما در عالم خواب فکر یا احساس کنید که مثلا او آن زن معروف است باز هم خواب شما بی تفاوت و قابل تعبیر می باشد. زن موقعی در خواب صاحب تعبیر می شود که مجهول و نا شناخته باشد و شما در خواب فقط او را به عنوان زن ببینید و بشناسید. در چنین صورتی دیدن زن در خواب برای مرد هدف و مقصود است و برای زن رقیب و دشمن. زیبایی و زشتی آن زن عظمت یا حقارت هدف را باز می گوید و همین طور برای زنان بی خطر یا خطرناک بودن رقیب و دشمن را حکایت می کند.معبران حتی چاقی و لاغری زن را دخیل دانسته اند ولی چون معیار پسند زن در زمان های مختلف فرق می کند ، چاقی و لاغری را معیار نمی گیریم. مثلا نوشته اند زن خوب و فربه فراخی نعمت باشد و زن زشت و لاغر قحطی و تنگی. از امام صادق علیه السلام نقل می کنند که زن در خواب شادی و مقصود است و شغل موفق و فراخی نعمت. توضیح درباره زن بسیار طولانی می شود لذا با درک معنی زن در خواب تعبیر و تشخیص خواب ها را به خود بینندگان خوابها وا می گذاریم چرا که با در نظر گرفتن مطالب گفته شده تشخیص آسان می شود. این نکته نیز باید افزوده شود که زنان خویشاوند هم در زمره زنان معروف هستند و تعبیری ندارند.

لوک اویتنهاو می گوید :

زن : شانس در عشق

دیدن یک زن : ناتوانی

دیدن چندین زن : افترا

زن مو بور : اتفاقی خوشایند

زن مو قهوه ای : بیماری

زن مو قرمز : نامعقولات

زن ضعیف : خبرهای دلگرم کننده

زن عریان : عزاداری در خانواده

شنیدن صدای یک زن : عزم سفر کردن

بوسیدن یک زن : استفاده مادی

زن باردار: شادمانی

پیر زن : دعوا

زن چادری : مرگ

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن صحبت کردن با زن زیبا آن سال را به خوشی ونیکی بگذراند

آنلی بیتون می گوید:

1ـ دیدن زنان در خواب ، نشانه روبرو شدن با دسیسه و نیرنگ است .

2ـ اگر خواب ببینید با زنی جرو بحث می کنید ، علامت آن است که در زندگی مغلوب و ناکام باقی خواهید ماند .

3ـ دیدن زنی چشم آبی با موهایی تیره که بینی باریک و سربالا دارد ، علامت آن است که مقام قهرمانی خود را در مسابقه ای از دست می دهید .

4ـ دیدن زنی که چشمهای قهوه ای دارد ، علامت آن است که خود را گرفتار معامله ای خطرناک خواهید ساخت

5ـ دیدن زنی موخرمایی در خواب ، نشانه آن است که در زندگی سردرگم و پریشان خواهید شد .

6ـ دیدن زنی با موهای بلوند در خواب ، نشانه آن است که تمام امور زندگی با سعادت و شادمانی سپری خواهد شد .

در سر زمین رویاها آمده:

خواب یک زن : امنیت در عشق

یک زن سفید پوست : یک ماجرای عشقی به پایان می رسد .

یک زن با پوست برنزه : به سختی بیمار می شوید .

یک زن سیاه پوست : یک بیماری کوچک

یک مرد خواب یک زن مرده را ببیند : یک زن ثروتمند عاشق او خواهد شد .

یک زن خواب یک زن مرده را ببیند : او خود را تنها و ترک شده خواهد دید .

یک زن می رقصد : بیماری

یک زن که روی تخت دراز کشیده :امنیت

یک زن خود را از شما پنهان می کند : مراقب خیانت باشید .

یک زن زیبا و برهنه : یک ناکامی بزرگ

یک زن به ملاقات شما می آید : امیدتان را از دست ندهید .

یک زن به شما خدمتی می کند : شهرت بد پیدا خواهید کرد .

صدای یک زن را می شنوید : برای همیشه محل زندگیتان را تغییر خواهید داد .

یک زن شما را می ترساند : ناتوانی و ناخوشی

زنهای متعدد : تحقیر خواهید شد .

یک مرد خواب ببیند که یک زن بسیار زیبا با او حرف می زند : دیگران پشت سر او پرگوئی میکنند

یک زن از یک مرد دلربائی می کند : حسادت

یک مرد خواب یک زن بدنام را ببیند : یک مصیبت در پیش است .

شما یک زن بدنام هستید : از تحقیر رنج خواهید برد

یک زن خواب ببیند که از شوهرش طلاق می گیرد: او با مرد دیگری ازدواج می کند .

یک مرد خواب ببیند که زن شده : او در آینده نقش یک زن را بازی می کند .

یک زن خواب ببیند که مرد شده : تولد یک فرزند پسر که باعث موفقیت و احترام خانواده خواهد شد.

یک زن با موهای سفید : احترام

یک زن با موهای بلند طلائی :زندگی شما پر از خوشی خواهد شد .

یک زن با موهای بلند خرمائی : پول و احترام

یک مرد متاهل خواب ببیند که یک زن موهایش تا به زمین رسیده : زن او زناکار است .

یک دسته زن در یک زایشگاه : خوشبختی بزرگ

یک مرد خواب یک زن در حال زایمان را ببیند : شانس و شادی

یک زن مجرد خواب ببیند که آبستن است : او صاحب فرزندی کر و لال خواهد شد .

یک زن شوهردار خواب ببیند که آبستن است : خبرهای بسیار خوش دریافت خواهد کرد .

یک زن شوهردار خواب ببیند که یک ماهی میزاید : فرزندان او بسیار باهوش خواهند بود .

لوک اویتنهاو می گوید :

همسر (زن) : شادمانی

با کودکی در آغوشش : مشکلات

آنلی بیتون می گوید:

اگر مردی همسر خود را به خواب ببیند ، علامت آن است که امور خانه اش نابسامان خواهد شد .

اگر مردی خواب ببیند همسرش با او رفتاری بسیار مهربانانه دارد ، علامت آن است که در تجارت سود فراوانی به دست می آورد .

اگر زنی خواب ببیند همسرش او را شلاق می زند ، علامت آن است که وظایف خود را به خوبی نمی تواند به ثمر برساند و از سوی دیگران سرزنش خواهد شد .

اگر خواب ببینید که همسرى مهربان و خوش اخلاق دارید، نشانه‏ى آن است که در انجام کارهاى خود موفق خواهید بود.

اگر در خواب همسر خود را اخمو و بد اخلاق ببینید، به این معنا است که دچار مشکل خواهید شد.

در سر زمین رویاها آمده:

زن

خواب همسرخودتان : اعمالتان را بیشتر کنترل کنید

همسرتان شما را صدا می کند : عذاب

با همسرتان مشاجره می کنید : یک مشاجره که چندین روز طول خواهد کشید .

همسرتان لباس بسیار قشنگی پوشیده : مراقب دردسر باشید

همسرتان لباسش را در می آورد : باید روش زندگیتان را تغییر دهید .

همسرتان در حمام است : ناکامی در عشق

همسرتان برهنه است : او به شما دروغ می گوید .

همسرتان در یک استخر شنا است : یک رقیب عشق او را از شما می رباید .

همسر شما با مرد دیگری ازدواج می کند : 1- تغییر کلی در احساسات 2- یک جدائی

یک زن متاهل خواب ببیند که با یک مرد دیگری ازدواج می کند : جدائی ناگهانی یا مرگ شوهر

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

آدرس تلگرامی زیر جهت انجام تعبیر خواب به صورت آنلاین ارائه می شود

tabirjame@

 

همسر,زن,بانو,نسا ,امراء,جفت,حرم,زوجه,عیال,متعلقه,منکوحه,

  • سینا احمدی