تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب خشن

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر کسی بیند که کسی خشم گرفت از بهر خدای تعالی، دلیل بر خیر و نیکویی او کند. اگر بیند از بهر دنیا خشم گرفت، دلیل که کار دین را حقیر و خوار گرداند و به دنیا مغرور شود.

در سر زمین رویاها آمده:

شما خشن و بدجنس هستید : عشق شما دو طرفه صادق می باشد .

دیگران با شما خشن هستند : آشنائیهای جدیدی در پیش دارید .

دوستان با شما خشن هستند : دوستان شما دورو و مزدور هستند .

بچه ها با پدر و مادرشان خشن هستند : شما بسیار خوب و مهربان هستید .

نزدیکان با شما خشن هستند : یک دزد پیدا می کند

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند پدر و مادر بر وی خشم گرفتند، دلیل که از جایگاهی بلند بیفتد.

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر خواب ببینید خشمگین هستید و با فریاد از دیگران انتقاد می کنید و اشیاء را به سویی پرت می کنید ، علامت آن است که دوستانتان با وقایعی تلخ روبرو خواهند شد .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران خشمگین شده اند ، علامت آن است که با اوضاع نامساعد کار خود در محیط اجتماعی روبرو خواهید شد .

3ـ اگر دختری نامزد خود را در خواب خشمگین ببیند ، علامت آن است که در امور عاشقانه با سوء تفاهمی مواجه خواهد شد .

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

عصبانیت در خواب، نشانه مرگ است. بر فقر و تلف نمودن ثروت نیز، دلالت دارد.

لوک اویتنهاو می گوید :

عصبانی بودن از دست کسی که به او علاقمند هستید : عشق و یا پایانی خوش برای انجام کاری

عصبانی شدن : سوء تفاهم در خانواده

از دست یک دوست عصبانی بودن : یک دوست خوب

در سر زمین رویاها آمده:

شما عصبانی هستید : شانس بسیاری خواهید داشت

شما خیلی عصبی هستید : پول هنگفتی پیدا میکنید

دیگران در یک حالت عصبی هستند : مراقب دردسر باشید

یک دختر جوان خواب ببیند که عصبانی است : نباید به اطرافیان خود اعتماد کند .

در سر زمین رویاها آمده:

شما خشمگین هستید : 1- مردم درباره شما زیاد صحبت می کنند 2- دروغگوها گرد شما جمع میشوند 3- مراقب رقیب باشید .

در مقابل نامزد خود خشمگین می شوید : از اعتماد شما سوء استفاده می شود .

از بچه ها خشمگین می شوید : مسئله ای روی وجدان شما سنگینی می کند .

دیگران از شما خشمگین می شوند : موفقیت در کار

شما خشمگین هستید و خود را می زنید : رفاقتهای پرارزشی در انتظار شماست .

یک زن خشمگین است : او در عشق ناکام است .

دیگران خشمگین هستند : شما مورد تنفر دیگران هستید .

فرزندان شما خشمگین هستند : همسایگان شما را دوست ندارند .

یک حیوان خشمگین : یک دوست از اسم شما دفاع می کند .

تعداد زیادی حیوان خشمگین در قفس : یک دوره خوشی و امنیت شروع می شود .

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

آدرس تلگرامی زیر جهت انجام تعبیر خواب به صورت آنلاین ارائه می شود

tabirjame@

 

عصبانی,عصبی,عصبانیت,تندخو,خشمگین,خشمناک,غضبناک ,غضب,خشن,عصبی مزاج,خشم گرفتن,

  • سینا احمدی