تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب مهر

لوک اویتنهاو می گوید :

دوست داشتن داشتن لحظه هایی شیرین

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دوست داشتن خدا در خواب، بر قوی تر شدن دین و ایمان و پیروی از سنت پیامبرص دلالت دارد. دوست داشتن فردی به خاطر خدا در خواب، بر خوشنودی و رحمت خداوند؛ و اگر به خاطر امر دیگری غیر از خدا باشد، بر غم واندوه دلالت دارد.

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر خواب ببینید چیزی را دوست می دارید ،‌ علامت آن است که از محیط زندگی فعلی خود راضی و خرسند هستید .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران شما را دوست می دارند ، علامت آن است که امور زندگی با موفقیت به پیش خواهد رفت و شما از این موضوع رضایت خاطر خواهید داشت .

3ـ اگر خواب ببینید در عشق خود شکست می خورید ، نشانه آن است که برای انتخاب راه خود در زندگی دچار سردرگمی می شوید ، آیا ازدواج برای بهبود اوضاع آینده مطلوب است؟ یا تنها زیستن و ایجاد تغییر و تحولاتی در زندگی راه سعادتمند شدن است .

4ـ اگر خواب ببینید همسرتان را دوست می دارید ، نشانه آن است که در زندگی خود سعادتمند خواهید شد و با همسر و فرزندانتان با شادمانی و خوشی به سر خواهید برد .

5ـ اگر خواب ببینید به پدر و مادر خود عشق می ورزید ، علامت آن است که مقامی بلند به دست می آورید و در کسب ثروت نیز موفق خواهید بود .

6ـ دوست داشتن حیوانات در خواب ، نشانه آن است که تا مدتی بخت به شما روی خوش خواهد داد . شما همواره از آنچه دارید خوسند و راضی خواهید بود .

در سر زمین رویاها آمده:

خواب محبت : یاس و گرفتاری برای نزدیکان شما

احساس محبت می کنید : احترام

احساس محبت نمی کنید : عمرشما طولانی است

محبت بین دو عاشق : پول

شما به بچه هایتان محبت دارید : از یک منشاء غیرمنتظره پول بدستتان می آید .

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

آدرس تلگرامی زیر جهت انجام تعبیر خواب به صورت آنلاین ارائه می شود

tabirjame@

 

عشق,تعشق,خلت,دوستی,شیفتگی,علاقه,محبت,مودت,مهر,وداد ,دلباختگی,دل بردگی,دل دادگی,عاشق ,چسبیدن ,معشق ,دل سپردگی,دوست داشتن,

  • سینا احمدی