تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب صدوق

لوک اویتنهاو می گوید :

همراه شدن لذت را نوید میدهد

همراهی کردن : مشکل با پلیس و یا مشکل اداری

دوست

خوب : خبرهای شادی بخش

نادوست : اعلان خطر

دیدار اتفاقی : اتفاق غیر منتظره

ترک کردن دوست : عذابی مبدل به شادی خواهد شد

مرگ یک دوست : خبر غیر منتظره

عصبانی : بیماری

دوست جدید : خوشبختی

چند دوست : غصه های زود گذر

آنلی بیتون می گوید:

ملاقات کردن یا صحبت با یک آشنا در یک مکان، دلیل بر آن دارد که خبرى خوب و خوشحال کننده به شما خواهد رسید.

1ـ اگر خواب ببینید رفیق خود را دوست ندارید ، نشانه آن است که همان فردی که ادعای دوستی با شما را دارد با انتقادهای خود محیط زندگی را تلخ می سازد .

2ـ اگر خواب ببینید دوست ناموفقی دارید ، دلالت بر آن دارد که هر کس با شما دمساز شود بعد از مدتی از شما رو خواهد گرداند .

1ـ اگر در خواب دوستان خود را شاد و سرحال ببینید ، نشانه آن است که بزودی از طرف دوستان اخبار ناخوشایندی به دست شما می رسد .

2ـ اگر در خواب دوستان خود را درمانده ببینید ، علامت آن است که دوستانتان بیمار و پریشان خواهند شد .

3ـ اگر در خواب چهره دوستان خود را سیاه ببینید ، نشانه آن است که بیماری یا حادثه بسیار بدی برای شما یا دوستانتان اتفاق خواهد افتاد . اما اگر آنها را در هیئت ببینید ، علامت آن است که دشمنان ، شما را از دوستان و نزدیکان جدا خواهند کرد .

4ـ اگر در خواب دوستان خود را با لباسی تیره و آستینهای قرمز رنگ ببینید ، نشانه آن است که برای شما اتفاقات نامطلوبی رخ می دهد که اگر باعث زیانی مالی نشود نگرانی به همراه می آورد .

5ـ اگر خواب ببینید دوستانتان چون مجسمه روی تپه ای ایستاده اند ، نشانه آن است که عقاید خود را مبنی بر داشتن انصاف و آگاهی حفظ خواهید کرد . آن سوی فعلی خود به موفقیت می رسید . اگر سکویی که پیکر دوستان بر آن قرار گرفته ، بلند نباشد ، علامت آن است که پس از پیشرفت و ترقی در کار ، دوستان قبلی خود را از یاد می برید . اما اگر پیکر دوستانتان بر سطح زمین قرار گرفته باشد ، نشانه آن است که برای رسیدن به درجات بالاتر شکست می خورید . اگر در خواب بخواهید از کنار مجسمه دوستانتان بگذرید نشانه آن است که دوستی را مورد سرزنش قرار می دهید و او را وادار می کنید تا در زندگی خود تغییراتی بدهد .

6ـ اگر خواب ببینید دوستی پارچه سفیدی دور سر خود بسته است ، نشانه آن است که فردی می کوشد

رابطه ای دوستانه با شما برقرار کند ، همان شخص به شما لطمه خواهد زد .

7ـ اگر خواب ببینید با دوستی که در حق شما بد کرده ، دست می دهید و او بی اعتنا و غمگین به راه خود

می رود ، نشانه آن است که با یکی از دوستان خود اختلاف پیدا می کنید و ممکن است نسبت به هم دلسرد بشوید .

8ـ ملاقات با یک دوست در خواب و گفتگو با او ، نشانه آن است که کارهایتان به شکل دلخواه انجام خواهد گرفت . اما در خانواده خود دچار جر و بحث مختصری خواهید داشت .

9ـ اگر در خواب با دوست خود جرو بحث کنید و سر او فریاد بکشید ، نشانه آن است که دچار حقارت و تزلزل و نگرانی خواهید شد .

10ـ اگر در خواب با دوست از دیدن دوستی احساس شرمساری کنید یا او را در وقت نامناسبی ملاقات کنید ، دلالت بر آن دارد که به خاطر مرتکب شدن خلافی ، گناهکار شناخته خواهید شد و هم دستان شما همه چیز را لو می دهند .

11ـ اگر زن جوانی خواب ببیند دوستان فراوانی دارد ، نشان می دهد که به منافع زیادی دست خوهد یافت . و محبوبش ارزش تصاحب دارد . اما اگر خواب ببیند دوستانی اندک دارد ، از محبوبیت اجتماعی نصیبی نخواهد برد .

در سر زمین رویاها آمده:

یکنفر را همراهی می کنید : دشمنانتان به هدفشان نمی رسند

دوستان بهمراه شما هستند : وقایع مهم در پیش است .

یک دسته موزیک به دنبال شما هستند : تغییرات بسیار مهم

در یک مراسم تدفین همراهی می کنید : یک راز فاش می شود .

یک دوست صمیمی را به قبرستان همراهی میکنید : خوشبختی

یک ناشناس را به قبرستان همراهی می کنید : بزودی محتاج به پول خواهید شد .

دوستان شما خوشحال هستند : خبرهای خوش

دوستان شما پریشان هستند :بیماری بسیار نزدیک است .

با یک دوست خداحافظی می کنید : سرنوشت برای شما تجارب تلخی انتخاب کرده

با یک دوست مشاجره می کنید : شادی

از یک دوست جدا هستید :دوستان خواستار شکست شما هستند .

یک دوست کاملاً برهنه :در یک نزاع بزرگ گرفتار می شوید .

یک دوست را می بوسید یا بغل می کنید :به شما خیانت خواهد شد .

در یک اطاق با یک دوست صحبت می کنید : شادی و آرامش خاطر

به اتفاق دوستان می خندید : شرکت شما از هم پاشیده می شود .

دوستان جدید پیدا می کنید : در غم و غصه غرق خواهید شد .

دوستان شما در حالات عجیبی هستند : برای یک زن بسیار زیبا خودنمائی خواهید کرد .

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

آدرس تلگرامی زیر جهت انجام تعبیر خواب به صورت آنلاین ارائه می شود

tabirjame@

 

دوست,آشنا,حبیب,خلیل,دمساز,دوستدار,رفیق,صحابه,صدوق,صدیق,محب,محبوب,محبوبه,مصاحب,معاشر,معشوق,همراه,همنشین,یار ,

  • سینا احمدی