تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب ستمگر

در سر زمین رویاها آمده:

شما ظالم هستید : خبرهای ناخوشایند

یک رهبر یا پادشاه ظالم از قدرت افتاده : خوشبختی

یک ظالم کشته شده : آرزوهای شما برآورده میشوند

شما به دیگران ظلم می کنید : در یک مسابقه و رقابت برنده می شوید .

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

آدرس تلگرامی زیر جهت انجام تعبیر خواب به صورت آنلاین ارائه می شود

tabirjame@

 

ظالم,بیدادگر,بیرحم,جابر,جبار,جفاپیشه,جفاکار,ستمکار,ستمگر,سختدل,سرپنجه,سفاک,شریر,شقی,متعدی,

  • سینا احمدی