تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب ظلمات

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن ظلمات در خواب بر پنج وجه است.

اول: فکرواندیشه.

دوم: تحیروسرگردانی.

سوم: فروبستن کارها (بسته شدن کارها).

چهارم: بدعت.

پنجم: ظلالت وگمراهی.

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

تاریکی در خواب بر پنج وجه است.

اول: کفر،

دوم: تحیر و سرگردانی،

سوم: فروبستن کارها،

چهارم: بدعت،

پنجم: در ضلالت وگمراهی افتادن.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

تاریکی در خواب ضلالت است در راه دین. اگر بیند تاریکی فرا گرفت یا کسی بدو داد، دلیل که بر قدر آن ضلالت و گمراهی یابد. اگر بیند در تاریکی است و آن تاریکی به روشنائی مبدل شد، دلیل که توبه کند و راه دین بر او گشاده شود.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند در تاریکی است و آن تاریکی باز به روشنائی شد و دیگر بار به تاریکی شد، دلیل که این منافق بود.

جابر مغربی می گوید:

تاریکی به خواب، غم و اندوه است. اگر دید که هوا سخت تاریک شد، دلیل که مردم آن دیار را غم و اندوه رسد و کار ایشان بسته شود. اگر بیند هوا روشن است و تاریکی ابر، ناگاه پدید آمد، دلیل که در آن دیار مرگ مفاجات ظاهر شود.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

تاریکی در خواب، نشانه گمراهی، و بدبختی است.

اسماعیل بن اشعث گوید:

اگر به خواب دید از تاریکی به روشنائی آمد، دلیل که از درویشی به توانگری و ثروتمندی افتد و از غم فرج و شادی یابد و کار بر وی گشاده شود از راه ضلالت دور بود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

ما نمی دانیم درون تاریکی چیست به همین علت گاه اشخاص از تاریکی می ترسند و به جائی که تاریک است قدم نمی نهند. در خواب نیز جهل و گمراهی و غفلت و اعمال ناشی از نادانی ما به صورت تاریکی شکل می گیرد. اگر در خواب دیدیم که از جائی روشن به محل تاریک رسیدیم در کارهایمان با ابهام رو به رو می گردیم و عملی ناشی از نادانی مرتکب می شویم ولی اگر از تاریکی بیرون آمدیم تعبیر نیکو دارد. اگر دیدید که از محل تاریک بیرون آمدید و به روشنائی رسیدید وضع شما بهبود کلی می یابد و ظلمت غفلت و بی خردی را پشت سر می نهید و آگاهانه پیش می روید. اگر بیننده خواب ببیند که ابری آسمان را فراگرفت و همه جا را تاریک کرد غم و غصه ای عمومی پیش می آید و گرفتاری همگانی عارض می گردد مثل یک بیماری همه گیر. معبران اسلامی نوشته اند تاریکی کفر است و ضلالت و بهترین حالت این است که در خواب خود از تاریکی بیرون می آئیم و به روشنائی برسیم. اگر کسی در تاریکی قرار داشت و شما او را نمی دیدید ولی صدایش را می شنیدید گمراهی که در بلا گرفتار شده از شما یاری و مدد می طلبد. اگر از تاریکی صدای زن به گوش شما رسید آوای شیطان است. اگر خودتان در تاریکی بودید اما روشنائی را از دور تشخیص می دادید امید هست که خود را نجات دهید و به یقین دستی برای کمک به سوی شما دراز می شود که باید آن را بگیرید.

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر خواب ببینید در حین مسافرت با تاریکی مواجه می شوید ، علامت آن است که به هر کاری دست بزنید ، بد خواهید آورد . اما اگر ناگاه خورشید از میان تاریکی هویدا شود ، نشانه غلبه بر اشتباهات است .

2ـ اگر خواب ببینید فرزند یا دوست خود را در تاریکی گمراه کرده اید ، علامت آن است که دلایل فراوانی برای عصبانیت پدید خواهد آمد .

لیلا برایت می گوید:

اگر در خواب خودتان را در تاریکى ببینید، یعنى براى انجام کارى نیاز به کمک دارید. اگر در خواب خود را در زیرزمین تاریکى ببینید، یعنى باید مراقب توطئه‏ى دشمنان باشید.

در سر زمین رویاها آمده:

شما در تاریکی زمین می خورید و زخمی می شوید : منتظر تغییرات نحس باشید .

شما در تاریکی هستید : مشکلات ظاهر می شوند .

کورمال در تاریکی بطرف یک روشنایی می روید : یک موفقیت بزرگ

دیگران در تاریکی هستند : تنهائی و اضطراب .

بچه ها در تاریکی هستند : بیماری

شما در یک محل تاریک راه می روید : پول از دست رفته را پس می گیرید .

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر به خواب بیند که در ظلمات بود، ناگاه به روشنی آمد، دلیل که راه دین بر وی گشاده شود.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر به خواب بیند که از ظلمات بیرون آمده و باز در ظلمات رفت، دلیل گمراهی است.

جابر مغربی می گوید:

ظلمات، دلیل غم است اگر بیند در دیاری ظلمات ظاهر شد، دلیل که در آن دیار اندوه ظاهر گردد.

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

آدرس تلگرامی زیر جهت انجام تعبیر خواب به صورت آنلاین ارائه می شود

tabirjame@

 

ظلمات,تاریکی,ظلمت ,ظلام,تاریکا,تیرگی,تاریک ,سیاهی,ظلمات,

  • سینا احمدی