تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب طعنه

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

سرزنش کردن در خواب، نشانه پیروی زیاد از راه و روششیطان است.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که مورد عتاب قرار گرفته است، نشانه توبه کردن و ترک گناه است.

لوک اویتنهاو می گوید :

سرزنش و نصیحت شدن خیرخواهی شما را درک نخواهند کرد

در سر زمین رویاها آمده:

شما را برای چیزی سرزنش می کنند : بیشتر از این متواضع باشید .

شما دیگران را سرزنش می کنید : شادی و احترام

دیگران را سرزنش می کنند :یک تصادف اتومبیل درپیش است .

دیگران شما را سرزنش می کنند : ناراحتی وجدان

شما شوهر یا زنتان را بخاطر دلیلی سرزنش میکنید : شادی بعد از یک مشاجره

فرزندانتان را سرزنش می کنید : یک هدیه دریافت می کنید .

دوستانتان را سرزنش می کنید : یک ناکامی تلخ درانتظار شماست .

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

آدرس تلگرامی زیر جهت انجام تعبیر خواب به صورت آنلاین ارائه می شود

tabirjame@

 

ملامت,سرزنش,بدگویی,تقبیح,توبیخ,زخم زبان,سرکوفت,شماتت,طعنه,عتاب,قدح,لوم,نکوهش ,

  • سینا احمدی