تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب موت

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

اگر کسى در خواب ببیند که مرده اى جان مى کند، دلیل آنست که جان آن مرده در عذاب است .

محمد ابن سیرین بصری گوید:

جان به خواب دیدن، فرزند است. یا مال یاعیال موافق. اگر بیند جان از تن وی بیرون شد، دلیل که فرزند یاعیالش بمیرد، یا مالش تلف شود یا خود هلاک شود. اگر جان خویش به صورت مردی نیکو بیند، دلیل که وی را فرزندی نیکو بیاید و حالش نیکو شود، یا به خدمت پادشاهِ خوش طبع جوانمرد پیوندد و حالش نیکو گردد. اگر جان خود را به صورت مردی زشت بیند، تاویلش به خلاف این است. حکایت: درخبر آمده است که: مردی پیش رسول خدا آمد و گفت: یا رسول الله (ص)، در خواب چنان دیدم که جان از تن من بیرون آمد و مرا درکنار گرفت و بعد از آن به آسمان رفت. حضرت رسول فرمود: وصیت کن که هر کس جان خود را در کف خود دید، دلیل که به کار مخاطره مشغول شود، که در آن وی را بیم جان است. اگر بیند جان از کف او به آسمان شد، دلیل که زود بمیرد. اگر بیند رنگ جان او زرد است، دلیل که در بیماری صعب بمیرد. اگر جان او را به گونه سرخ و یا سفید بیند، عاقبتش نیکو است و از غم رستگاری یابد. اگر بیند به گونه سیاه است، دلیل است که مستوجب عذاب حق تعالی بود.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند مرده جان همی کند و خویشان او بر وی نوحه و زاری می کردند، دلیل که بر اهل بیت مرده غم و انده رسد. اگر بیند که خویشان وی آهسته می گریستند، دلیل که خویشان وی از وی شادی و خرمی رسد.

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

اگر به خواب بیند که بمرد و همه بر وی بگریستند تا وقتی که وی را بشستند و با کفن در گور کردند این همه، دلیل بر فساد دین بود. اگر بیند که او را در تابوت نهادند و مردم از پیش و پس او می رفتند، دلیل بزرگی بود، دینش نقصان بود و بعضی گویند: برآن مردم که بر جنازه او بودند حکم کند. اگر بیند که مرده بود و زنده شد، دلیل که از گناه توبه کند و عمرش دراز بود. اگر بیند که درمیان گورستان بود، دلیل که با جاهلان سفر کند

محمد ابن سیرین بصری گوید:

هر که خواهد بداند که حال او نزد حق تعالی چون است، احتیاط کند که حال او نزدیک مردگان چگونه است. اگر بیند که مردگان وی را بشارت دادند و با او سخن گفتند، دلیل که حال او نزد حق تعالی نیکو بود. اگر با وی سخنان ناخوش گفتند به خلاف این بود.

جابر مغربی می گوید:

دیدن مرگ مفاجات درخواب، دلیل بر راحتِ مومن و عذاب کافر بود و هر چند جان کندنِ خود را در خواب معتبر بیند، دلیل که عذاب او سختر بود. اگر بیند که بمرد و او بشستند، دلیل که در دین خود ثابت بود.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند که بمرد و او را بر تابوت نهادند و خلق از پی او می رفتند بزرگی یابد. اگر دید او مرده را بر پشت گرفته بود و می برد، دلیل مال حرام است. اگر بیند زنده بمرد و دیگر باره زنده شد به غایت نیکو بود. اگر مرده را بیند که دیگر باره بمرد، دلیل که فرزندش بمیرد. اگر بیند فرزندش بمرد، دلیل که توانگر شود و بعضی گویند از شر دشمن ایمن شود. اگر بیند مادر و پدر او بمردند، دلیل که کارش نیکو شو د و نیز می گویند کارش شوریده شود. اگر زنی آبستن بیند بمرد و او را بشستند، دلیل که او را پسر آید. اگر بیند بمرد و او را بر تابوت نهادند به تاویل نیکو بود. اگر دفنش کردند بد است.

لوک اویتنهاو می گوید :

مردن : قولهای زیاد پوچ و واهی

دیدن کسانی که در حال مرگ هستند : شادی

زنده شدن مرده : شما زندگی بی برنامه ای را سپری میکنید

تمایل به مردن : نشانه سلامتی

در سر زمین رویاها آمده:

خواب ببیند که می میرید : به شما قولهای بیجا میدهند .

نزدیکان شما می میرند : پول – ارث

بچه ها می میرند : پول دریافت می کنید

شخصی را در حال مرگ می بوسید : در یک محکمه یا مرافعه می بازید .

دوستان می میرند : بردشمنان غلبه می کنید

اشخاص دیگر می میرند : بطرف فریب و ناکامی می روید

شما مرده اید : خوشبختی و ثروت در انتظار شماست

جسدهای مرده : یک ازدواج شکل می گیرد

یک مرده را می بوسید : عمرتان طولانی می شود

با یکی از اعضاء فامیل که مرده است صحبت میکنید : از یکی از اعضاء فامیل به شما خبر میرسد

با یک دوست مرده صحبت می کنید : یک تغییر مهم برای بهبودی

یک مرده با شما صحبت می کنید : مرگ یکی از اعضاء فامیل

یک مرده را لمس می کنید : خبرهای غم انگیز

یک شخص مرده است : خبر تولد یک نوزاد

یک شخص ناشناس مرده است : ارث و خوشبختی

یک مرده شما را می گیرد : مرگ به شما نزدیک است .

با یک مرده می جنگید : بیماری

با یک مرده صحبت می کنید : عمر طولانی برای بیننده خواب

شما بهمراهی یک مرده هستید : دوستان خود را از دست می دهید .

یک مرده خوابیده در تابوت : دچار سوءهاضمه خواهید شد .

یک هدیه به یک مرده می دهید : پولی از دست می دهید .

یک مرده به شما چیزی اهدا می کند : به آرامی پول جمع می کنید

شما کمک می کنید مرده ای را در قبر بگذارید : بر دشمنانتان پیروز می شوید .

شخصی را که فکر می کردید مرده زنده است : در یک محکمه می بازید

یک شخص در حال مرگ که فکر می کردید قبلاً مرده : یک غم بسیار بزرگ برای فامیل

شخصی می میرد بدون اینکه حرفی بزند : مرگ بزودی فرا می رسد .

خواب مرگ یک زن باردار : مبلغی پول از را دور به شما می رسد .

مرگ یک پسر یا دختر جوان : وقایع شاد و خوشایند در فامیل

مرگ زن خود را می بینید : از دوستانتان جدا میشوید .

مرگ شوهرتان : یکی از اعضاء فامیل خواهد مرد .

مرگ یک عده باهم : خوشبختی بزرگ

شما آرزوی مرگ می کنید : موفقیت بزرگ

یک مرده زنده می شود : آبرو و احترام

جمجمه یک مرده : یک راز برملا می شود .

جمجمه یکی از نزدیکان شما : شانس بزرگ

سریک مرده را در دست دارید : مرگ یک دشمن

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

مرگ در خواب، به از بین رفتن لذّتها تعبیر میشود و بر گشایش زندگی برای کسی که زندگی بر او تنگ شده است، دلالت دارد و برای کسی که زندگی راحتی دارد، تعبیرش برعکس است. مرگ در خواب، بر عاقل بودن آن شخصی که به فکر مرگ است دلالت دارد و ممکن است بر جهان آخرت و آماده شدن برای آن دلالت داشته باشد. مرگ ممکن است، بر یقین نیز، دلالت داشته باشد و دیدن مرگهای زیاد در خواب به فتنه و آشوب تعبیر میشود.همچنین مرگ، به خویشاوندان شوهر تعبیر میشود و ممکن است بر استراحت نیز، دلالت داشته باشد. مرگ، نشانه ترس و لرز و تفرقه است و گفته شده است که بر سفر کردن نیز، دلالت دارد. اگر کسی در خواب مردهای را ببیند که به او بگوید نمرده است، آن شخص در مقام شهیدان قرار گرفته است و اگر مردهای را ببیند که میخندد، حال آن مرده نزد خداوند همانگونه است. مرگ در خواب برای کسی که ترس و هراس یا غم و غصهای دارد، نشانه خوبی است. اگر کسی در خواب ببیند که مردهای را زنده میکند، یک نفر یهودی، مسیحی، جاهل یا بدعتگذار به دست او ایمان میآورد و اگر ببیند که مردهها را زنده میکند، گروه گمراهی را هدایت میکند و اگر کسی ببیند که مردهای در دریایی غرق شد، نشاندهنده این است که آن شخص در گناهانش غرق شده است. ممکن است مرگ عالم در خواب،نشانه ظهور بدعت در دین باشد و مرگ پدر و مادر در خواب، نشانه تنگ شدن شرایط و احوال زندگی است و مرگ همسر در خواب، نشانه از دست دادن چیزی دنیوی میباشد.

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر خواب ببینید یکی از اطرافیان شما مرده است ، نشانه مقابله با ناامیدی و پریشانی و از هم پاشیدگی است .

2ـ اگر در خواب خبر مرگ یکی از دوستان یا اقوام خود را بشنوید ، نشانه آن است که بزودی درباره دوست یا نزدیکان خبر بدی می شنوید .

3ـ خوابهایی که در ارتباط به مرگ یا مردن می بینیم ، معمولاً گمراه کننده هستند . بخصوص برای افرادی که در تعبیر خواب ناشی باشند .

در سر زمین رویاها آمده:

به آتش فوت می کنید و آنرا خاموش می کنید : در اطراف شما پرگوئی بسیار پشت سر شما می کنند

به صورت یکنفر فوت می کنید : به دام زنی خواهید افتاد که در پی فریب شما بوده است .

در دستهایتان فوت می کنید که آنرا گرم کنید : هدایای مختلفی دریافت خواهید کرد .

در گرد و خاک فوت می کنید : یک نامه محتوی خبرهای خوش

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

آدرس تلگرامی زیر جهت انجام تعبیر خواب به صورت آنلاین ارائه می شود

tabirjame@

 

مرگ,ارتحال,درگذشت,حتف,رحلت,فوت,مردن,منون,موت,میر,وفات ,زوال,فنا,نابودی,نیستی,هلاک ,اجل ,جان,جان دادن,

  • سینا احمدی