تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب نواة

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن مغز درخواب بر سه وجه است.

اول: مال نهانی.

دوم: عقل.

سوم: بصر.

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن سر و مغز و استخوان درخواب، دلیل بر مالی بود که ظاهر نباشد. اگر مغز خورد، دلیل که مال را هزینه کند. اگر مغز دیگران میخورد، دلیل که مال مردم هزینه کند.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر بیندمغز سر او بر زمین افتاد، دلیل که مال از دستش برود. اگر دید مغز را بگرفت و در سر خود نهاد، دلیل که مایه به دست آورد.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که مغز بزرگی دارد، بر بزرگی عقل او دلالت دارد و اگر دید که مغز ندارد، بر نادانی او دلالت میکند.

جابر مغربی می گوید:

اگر مغز جانوری می خورد که گوشت او حلال بود، دلیل بر مال حلال است. اگر گوشت او حرام بود، دلیل مال حرام است.

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر در خواب مغز خود را ببینید ، نشانه آن است که محیط نامطلوب زندگی شما به طرف دوستانی ناباب خواهد کشید .

2ـ دیدن مغز حیوانات در خواب ، نشانه رنج از بیماریهای روحی است .

3ـ اگر خواب ببینید مغزی را می خورید ، علامت آن است که ناگاه دانش و علمی کسب می کنید .

در سر زمین رویاها آمده:

خواب مغز : یک حادثه در پیش دارید – تصادف

مغز شما سالم است : معلومات شما باعث نتایج بسیار عالی در کارهایتان خواهد شد .

مغز شما بیمار است : ضررمالی

شما طومور مغزی دارید : شهرت خوبی ندارید .

نزدیکان شما مغزشان خوب کار نمی کند : یک خطر در آینده نزدیک شما را تهدید می کند .

اشخاص دیگر مغزهای عالی و سلامت دارند : آنها بسیار باهوش هستند .

روی شما یک عمل جراحی مغز انجام می شود : شما پرهیجان و عصبی هستید .

خوراک مغز می خورید : به سختی عاشق می شوید.

افراد پیر خواب ببینند که مغز می خورند : آنها در سلامتی کامل خواهند بود .

روی دوستانتان جراحی مغز می شود : یک شیء قیمتی پنهان شده را پیدا خواهید کرد .

روی دشمنانتان جراحی مغز می شود : منفعتهای مالی قابل توجه .

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

آدرس تلگرامی زیر جهت انجام تعبیر خواب به صورت آنلاین ارائه می شود

tabirjame@

 

مغز,مخ ,دماغ ,سورانی,مگس,نخاع ,یافوخ,نواة ,

  • سینا احمدی