تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب طوفان

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن باد سخت بیگانه باشد

آنلی بیتون می گوید:

1ـ شنیدن زوزه تندباد در خواب ، نشانه آن است که برای جبران شکستی که در زندگی خورده اید ، به کارهایی نادرست خواهید زد .

2ـ اگر خواب ببینید خانه ای را تندباد ویران ساخته است و شما می کوشید کسی را از زیر الوارهایش نجات دهید ، علامت آن است که به مکانهایی دوردست سفر می کنید اما در زندگی شما از نظر مالی تغییر چشم گیری رخ نمی دهد .

3ـ اگر خواب ببینید به بقایای خرابیهای آثار طوفان نگاه می کنید ، نشانه آن است که به خطری نزدیک می شوید اما با تغییر زندگی دیگران از آن خطر نیز بر طرف می شوید .

4ـ اگر خواب ببینید تندباد کسانی را کشته است و کسانی را مجروج کرده است ، علامت آن است که افرادی شما را به دردسر می اندازند و شما را اندوهگین می سازند .

5ـ اگر خواب ببینید تندباد فرومی نشیند ، علامت آن است که در زندگی به گرفتاریهای بزرگ دچار نخواهید شد .

6ـ اگر خواب ببینید گرفتار تندباد شده اید ، علامت آن است که در حرفه خود زیانها خواهید دید و با مشکلات فراوانی روبرو خواهید شد .

مشاهده‏ى باد و بوران شدید در خواب، بیانگر آن است که کارهایى انجام مى‏دهید که در به ثمر رسیدن آن دچار شک و تردید شده‏اید.

دیدن باد و بوران شدید در خواب ، نشانه دست زدن به کاری دشوار و نومید کننده است .

در سر زمین رویاها آمده:

خواب یک توفان : 1ـ خطر یک فاجعه در خانه یا محل کار . 2ـ تحقیر و ناامیدی .

یک طوفان بسیار شدید : دوستان خود را از دست میدهید.

یک طوفان کوچک : در کارهایتان گرفتاری پیش میآید.

یک طوفان باران : رابطه عشقی شما ناکام است .

دیگران در طوفان هستند : یک حادثه در انتظار شماست .

طوفان خانه شما را خراب میکند: شانس.

طوفان اموال دیگران را خراب میکند : مراقب اعمال دوستان خود باشید.

یک محصول زراعتی بوسیله طوفان از بین میرود: مصیبت مالی در آینده .

طوفان شیئی را روی شما می اندازد: باید شهر خود را ترک کنید .

در هنگام طوفان چیزی روی خانه شما می افتد : در یک حادثه زخمی خواهید شد.

طوفان به اموال اعضای فامیل صدمه میزند: ناامیدی بعد از پایان یک ماجرای عشقی .

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

آدرس تلگرامی زیر جهت انجام تعبیر خواب به صورت آنلاین ارائه می شود

tabirjame@

 

طوفان,توفان,بادوبوران,تندباد,کولاک ,طوفان,

  • سینا احمدی