تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب فوتبال ساحلی

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن توپ در خواب، نشانه تفرقه است و ممکن است نشانه دنیا باشد که عدهای آن را از خود دور میکنند و عدهای دیگر به دنبال آن هستند و نیز، ممکن است بر سفر کردن یا منتقل شدن به مکانی دیگر دلالت داشته باشد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

توپ بازی) در خواب ما شهوت است و لهو و لعب و فریب دنیا و رفتن به دنبال چیزهائی که پایه و مایه ندارند. فریب و نیرنگ زندگی محسوب می شوند و انسان را از حقیقت دور می کنند. توپ در خواب سراب است. سرابی فریبنده که چون به آن می رسید خاک می یابید و عطش در شما باقی می ماند. چنانچه در خواب دیدید که دنبال توپ می دوید( در صورتی که فوتبالیست و والیبا لیست و اهل توپ بازی و توپ نباشید) خواب شما می گوید که فریب می خورید و مدت ها خود را به کاری بیهوده سرگرم و دل خوش نگه می دارید. در واقع باد می کارید و حسرت درو می کنید. اگر در خواب توپی که به دنبال آن هستید پنچر شود یا بترکد واقعیت بر شما آشکار می گردد. در نیمه راه گمراهی چشم شما باز می شود و در می یابید که تا آن جا هم به امید عبث آمده اید. اگر در خواب ببینید که کسی توپی را به طرف شما شوت می کند یا توپی خوش آب و رنگ و شکیل به شما می دهد خوابتان می گوید که در آینده نزدیک کسی در صدد اغوای شما بر می آید. عکس این هم صادق است اگر شما توپی را به طرف دیگری شوت کنید یا به او بدهید. دیدن توپ در خواب با تعریفی که از آن شد می تواند حالات گوناگون داشته باشد که خود بیننده خواب قادر به تشخیص و تعبیر خواهد بود.

لوک اویتنهاو می گوید :

توپ - بازی – یا بادکنک : دیر کرد در انجام برنامه ها ، شما کارهایتان را بدون فکر انجام میدهید

لیلا برایت می گوید:

بازى کردن با توپ، نشانه‏ى آن است که بخت و اقبال به شما رو مى‏آورد. اگر در خواب با توپى برخورد کنید، نشانه‏ى آن است که دچار دردسر و گرفتارى مى‏شوید.

در سر زمین رویاها آمده:

شما بازیهائی می کنید که با توپ انجام می شوند : دوستان وفادار فراوانی خواهید داشت .

توپهای مختلف : هیچ دوستی نخواهید داشت .

با یک توپ بیلیارد بازی می کنید : خبرهای بسیار خوش .

توپ فوتبال :ناراحتی و بی پولی

توپ تنیس یا توپ پلاستیکی : تولد یک نوزاد .

در سر زمین رویاها آمده:

شما فوتبال بازی می کنید : کارهای شما بخوبی پیش خواهند رفت .

در مسابقه فوتبال برنده می شوید : آینده شما روشن است .

یک مسابقه فوتبال را تماشا می کنید : منتظر دردسر باشید .

بچه ها فوتبال بازی می کنند : یک دوست در پی خدمت به شماست .

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

آدرس تلگرامی زیر جهت انجام تعبیر خواب به صورت آنلاین ارائه می شود

tabirjame@

 

توپ,توپ بازی,فوتبال,بسکتبال,والیبال,هندبال,گل کوچیک,تنیس,فوتبال ساحلی,

  • سینا احمدی