تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب اشک

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

در خواب دیدن اشگ که از چشم برآید بر سه وجه بود،

اول: شادی و خرمی،

دوم: غم و اندوه،

سوم: نعمت بود.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر دید اشگ سرد از چشم او همی بارید، دلیل که شادی و خرمی یابد.

اگر بینداشگ بارید، دلیل که غمگین و دردمند شود.

اگر بیند که بی گریه اشگ به روی او بود، دلیل که وی را به سخن طعنه زنند.

اگر بیند که در چشم وی به جای اشگ گرد و خاک جمع شده بود، دلیل که به قدر آن مالی حلال بی رنج بدو رسد.

اگر دید اشگ به روی او فرودآمد، دلیل که مال خویش را هزینه کند.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اشک سرد، بر خوشی و اشک گرم، بر غم و اندوه دلالت دارد. اشک ریختن در خواب، ممکن است بر تنهایی، بیکسی، غربت و یاد نمودن از خویشان دلالت داشته باشد.

لوک اویتنهاو می گوید :

اشک : شادی ، نیکبختی

آنلی بیتون می گوید:

1ـ گریه کردن در خواب ، نشانه آن است که به زودی گرفتاری شما را محاصره خواهد کرد .

2ـ دیدن گریستن دیگران در خواب ، علامت آن است که اندوه شما شادمانی دیگران را تحت تأثیر قرار خواهد داد .

لیلا برایت می گوید:

گریه کردن در خواب، نشانه‏ى خوشى‏ها است.

در سر زمین رویاها آمده:

خواب اشک : خصومت به شادی ختم می شود

خواب ببینید که گریه میکنید : یک هدیه دریافت خواهید کرد .

بچه ها اشک می ریزند : ازدواج شما باعث خوشبختی شما خواهد شد .

نامزد یا دوست شما اشک می ریزد : آرامش خاطر

بستگان شما اشک می ریزند : کارهای شما در آینده دقایق سختی را خواهند گذارند .

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

آدرس تلگرامی زیر جهت انجام تعبیر خواب به صورت آنلاین ارائه می شود

tabirjame@

 

اشگ,اشک,سرشک,دمع,اشک,

  • سینا احمدی