تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب شکار

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن شکارکردن در خواب بر پنج وجه بود.

اول: سخن لطیف و خوشایند.

دوم: دادن بوسه.

سوم: منفعت.

چهارم: فرزند.

پنجم: مال.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر بیند در خواب شکار می کرد، گوسفند کوهی یا گاو کوهی یا گورخری و گوشت آن بخورد، دلیل منفعت بود.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر به خواب بیند شکاری را به دام گرفت، دلیل است که طالب زنان بود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

شکار کردن در خواب کوشش در جهت معیشت است و شکار افکندن چه با دام و چه با تفنگ یا تیر و کمان تحصیل معاش از طریق حلال است به خصوص اگر شکار افکنده شده از حلال گوشتان باشد مانند کل، آهو، بز کوهی و غیره. شکار گراز و خوک ارتکاب گناه و تحصیل مال حرام از راه ناصواب است همین طور شکار حیوانات حرام گوشت دیگر. شکار افکندن حیوانات وحشی و قوی چیرگی بر دشمن تعبیر شده است.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن صید کردن روزی حلال بود

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر خواب ببینید مشغول شکار کردن هستید ، نشانه آن است که برای رسیدن به هدفی دست نیافتنی می کوشید .

2ـ اگرخواب ببینید در پی شکاری به کوه می زنید ، نشانه آن است که به آرزوهای خود دست می یابید و بر موانع غلبه خواهید کرد .

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن شکارچی در خواب، بر مردی دلالت دارد که عاشق زنان است و ممکن است برای رسیدن به آنان دام بگستراند.

لوک اویتنهاو می گوید :

شکارچی : عشقی بزرگ

در سر زمین رویاها آمده:

شما به شکارمی روید : دوستان به شما تهمت میزنند

شما در حال شکارهستید : مقدار قابل ملاحظه ای پول بدست می آورید .

شوهر شما شکار می کند : شما آدم زرنگ و صرفه جویی هستید .

فرزندان شما شکار می کنند : پول

حیوانات کوچک را شکار می کنید : پول

حیوانات بزرگ را شکار می کنید : خوشبختی

روباه را شکار می کنید : انواع مشکلات برسر راهتان پدیدار می شوند .

از شکار برمی گردید : از راه بسیار مطمئن پول درخواهید آورد .

در حین شکار تیرتان به خطا می رود : خواسته های شما به نتیجه نمی رسند .

محل شکارتان را عوض می کنید : شانس

افراد بسیاری در حال شکار : یک ثروت کلان در انتظار شماست .

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

آدرس تلگرامی زیر جهت انجام تعبیر خواب به صورت آنلاین ارائه می شود

tabirjame@

 

شکار,صید,نخجیر,بشگرد,قنز,قبض,وعد,اصطیاد,شکار,

  • سینا احمدی