تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب شوط

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر بیند که شغال جنگ کرد، دلیل است که با خویشان خصومت کند. اگر بیند که شغال خود را بر وی می مالید، دلیل که از کسی نترسد. اگر بیند که شغال بازی می کرد، دلیل است عاشق زنی گردد. اگر بیند که گوشت شغال می خورد، دلیل است از بیماری شفا یابد. اگر وام دارد، بگذارد و موی و گوشت و استخوانِ شغال، دلیل است برمال.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن شغال دزدی است که قصد او کند

در سر زمین رویاها آمده:

خواب شغال : یکنفر که خوبی شما را می خواهد مراقبتان است .

یک شغال زرد : شانس وپول

دیگران یک شغال دارند : خیلی مانده تا نقشه هایتان عملی شوند .

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

آدرس تلگرامی زیر جهت انجام تعبیر خواب به صورت آنلاین ارائه می شود

tabirjame@

 

شغال,توره,اهمر,شکال,چغال,شگال,علوش,علوض,شوط,براج,شعبر,لعوض,نوفل,

  • سینا احمدی