تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب یابیدن

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر کسی درخواب بیند که دو چیزی یافت از یک جنس حج و عمره بود.

اگر ده چیز بود مال است.

اگر به عدد سی بیند نصرت بود.

اگر هزار بود بهتر است و هر چند بیشتر بیند نیکوتر بود.

اگر دید که در کوه معدن زر یافت ولایت یابد.

اگر دید که معدن نقره یافت زنی با جمال خواهد.

لوک اویتنهاو می گوید :

یافتن چیزی : سود

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

آدرس تلگرامی زیر جهت انجام تعبیر خواب به صورت آنلاین ارائه می شود

tabirjame@

 

یافتن,پیداکردن,کشف,بحث,وجد,نیل,یابیدن,

  • سینا احمدی