تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب معادن

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر دید معدن زر یافت ولایت یابد.

اگر دید که معدن نقره یافت زنی با جمال خواهد.

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر خواب ببینید داخل معدنی شده اید ، علامت آن است که در کارهایتان با شکست روبرو خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید صاحب یک معدن هستید ، نشانه آن است که در آینده ثروتمند خواهید شد .

در سر زمین رویاها آمده:

شما بدرون یک معدن می افتید : قابل اطمینان نیستید .

شما درون معدن می افتید وبیرون می آئید : رازی برای شما آشکار خواهد شد .

شما درون معدن می افتید ولی نمی توانید بیرون بیائید : منتظر مشکلات بسیار جدی باشید .

اشخاص دیگر درون معدن می افتند : شانس

یک معدن سنگ : روزهای بد نزدیک می شود .

شما درون معدن حفاری می کنید : در عشق شانس نخواهید داشت .

شما سنگ معدن می فروشید : قبل از قضاوت و تصمیم صحیح عمل نکنید .

دشمنان شما صاحب یک معدن هستند : کارهایتان باعث موفقیت کامل شما خواهند شد .

خواب یک معدن طلا : از نظر سلامتی در وضعیت عالی خواهید بود .

شما یک معدن طلا کشف می کنید : علامت مقدار هنگفتی پول در آینده

یک معدن طلا که زیاد طلا ندارد : بدشانسی

در یک معدن طلا کار می کنید : پول بدست میاورید .

یک معدن طلا که به دیگران تعلق دارد : دوستان شما را گول خواهند زد .

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

آدرس تلگرامی زیر جهت انجام تعبیر خواب به صورت آنلاین ارائه می شود

tabirjame@

 

معدن,کان ,کانسار,معادن ,

  • سینا احمدی