تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب پتو

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن لحاف درخواب بر سه وجه است.

اول: زن عالمه.

دوم: کنیزک دوشیزه.

سوم: عزو جاه و مقام.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

دیدن لحاف درخواب، دلیل زن است. اگر بیند لحاف نو بخرید، دلیل که کنیزکی دوشیزه بخرد یا زن بخواهد. اگر بیند که لحاف او چرکین بود دلیل است زن او سلیطه بود.

جابر مغربی می گوید:

اگر دید لحافی سبز داشت، دلیل است زنی دیندار بخواهد. اگر سفید بود آن زن توانگر و پارسا است. اگر سرخ بیند زن او مطرب دوست است. اگر سیاه بیند زن او عالمه است و زرد زن بیمار گونه بود. اگر ملوّن بیند، زن او فرینبده است.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

لحاف در خواب، به زن تعبیر میشود. اگر کسی در خواب ببیند که لحافی را به روی خود میکشد، زن میگیرد یا به آسایش و استراحت میرسد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

معبران کهن نوشته اند لحاف زن است. لحاف در موقع خواب و استراحت به ما آرامش می بخشد و زیر آن احساس امنیت و راحتی می کنیم، آن ها این آرامش را با آرامشی که زن به مرد می دهد مقایسه و تشبیه کرده اند. همین طور لحاف برای زن نیز شوهر است زیرا او را در بر می گیرد و به او امنیت و فراغت خیال می بخشد. لحاف نشان دهنده رابطه ای است که بیننده خواب با جفت خویش دارد. اگر ببینید لحاف کهنه ای دارید زنی بد نصیب شما می شود و چنان چه زن دارید روابط شما با همسرتان خراب می شود. اگر در خواب ببینید لحافی از اطلس و دیبا دارید رابطه شما با همسرتان در حد عالی بهبود می یابد و خوب می شود. اگدر خواب ببینید لحافتان کثیف است همسرتان بیمار می شود و اگر لحاف سوراخ و پاره باشد که غیر قابل استفاده به نظر برسد از همسر خود جدا می شوید. اگر مردی در خواب ببیند لحاف پاره و کهنه و فرسوده خود را دور افکنده و لحاف نوئی خریده از زن خود جدا می شود و همسر دیگری اختیار می کند. همین تعبیر هست برای زن که نشان می دهد از شوهر جدا می شود و به همسری دیگری در می آید.

آنلی بیتون می گوید:

1ـ دیدن لحاف در خواب ، نشانه قدم نهادن به محیطهای دلپذیر و لبریز از آسایش است . اگر دختری چنین خوابی ببیند ، علامت آن است که رفتار سنجیده و عاقلانه اش او را نزد مردی مقبول جلوه خواهد داد ، تا آنجا که او را به همسری خود برخواهد گزید .

2ـ دیدن لحافهای تمیز و سوراخ سوراخ در خواب ، نشانه یافتن همسری باارزش است .

3ـ دیدن لحافهای کثیف در خواب ، علامت آن است که با دیگران رفتار پسندیده ای نخواهید داشت ، و برای یافتن همسری مطلوب شکست خواهید خورد .

در سر زمین رویاها آمده:

از یک ملاقه استفاده می کنید : خبرهائی از طرف یک دوست غایب دریافت می کنید .

دیگران از یک ملاقه استفاده می کنند : ناراحتی

لوک اویتنهاو می گوید :

ملحفه : خاکسپاری یکی از نزدیکلن

در سر زمین رویاها آمده:

تعداد زیادی ملحفه : پول زیاد

ملحفه های خودتان : ضررمالی

ملحفه می خرید : خطر بسیار شما را تهدید می کند

ثروتمندان خوا ملحفه ببینند : زندگیشان از این که هست بهتر می شود .

فقرا خواب ملحفه ببینند : از نظر مالی در موقعیت بهتری قرار می گیریند .

یک زن شوهردار خواب ملحفه ببیند : فرزندان بسیاری خواهد داشت .

آنلی بیتون می گوید:

1ـ خواب پتوی کثیف ، نشانه خیانت و بی وفایی است .

2ـ خواب پتوی تمیز و پاکیزه ، نشانه اقبال است . و اینکه از بیماریی خطرناک توسط عواملی ناشناخته نجات خواهید یافت .

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

آدرس تلگرامی زیر جهت انجام تعبیر خواب به صورت آنلاین ارائه می شود

tabirjame@

 

ملافه,ملاف,ملحفه,شمد,روانداز,لحاف,پتو,

  • سینا احمدی