تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب پدر

لوک اویتنهاو می گوید :

پدر : نیکبختی

در حال مرگ : شرمساری

پدر شدن : تحولات

لیلا برایت می گوید:

دیدن پدر در خواب براى دختران، به این معنا است که باید در کارهایشان دقت بیشترى انجام دهند و براى پسران، بیانگر آن است که دچار اختلاف و درگیرى خواهند شد.

اگر خواب ببینید که پدرخوانده هستید، به این معنا است که به مقام‏هاى بالایى دست پیدا خواهید کرد.

آنلی بیتون می گوید:

خواب پدر زن یا پدر شوهر : یک اتفاق مهم و خوشایند در پیش است .

پدرزن یا شوهرتان مرده است : اشخاصی شما را تهدید می کنند .

پدرزن یا شوهرتان زنده است : بدشانسی و ناکامی

پدرزن یا شوهر اشخاص دیگر : به سختی خواهید توانست از مشکلاتی که در پیش هستند جلوگیری کنید .

1ـ اگر در خواب پدر خود را ببینید ، علامت آن است که با مشکلی در زندگی مواجه می شوید . مشکل شما حل نمی شود مگر با فرد عاقلی مشورت کنید .

2ـ اگر خواب پدر خود را ببینید که پیش تر مرده است ، علامت آن است که کارهای شما به سختی پیش خواهد رفت .

3ـ اگر دختری خواب پدر خود را ببیند که پیش تر مرده است ، نشانه آن است که نامزدش او را فریب می دهد .

در سر زمین رویاها آمده:

پدرتان را در خواب می بینید : خوشبختی .

پدر شما سرحال است : ضرر در کارها

پدرشما مرده است :یک مصیبت بزرگ در پیش است،مرگ احتمالی پدر .

پدر شما بیچاره است : تمامی آرزوهای شما برآورده می شود .

پدر شما می میرد : هیچ شانسی در کار نخواهید داشت .

با پدرتان صحبت می کنید : شما شجاع و پرهیزگار هستید .

پدر اشخاص دیگر : یک دوست دورو در کنار شماست

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

آدرس تلگرامی زیر جهت انجام تعبیر خواب به صورت آنلاین ارائه می شود

tabirjame@

 

پدر,پدرزن,پدرشوهر,اب,ابو,باب,بابا,والد ,پدر,

  • سینا احمدی