تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب پشت بام

هانس کورت می گوید:

دیدن پشت بام در خواب، بیانگر رسیدن به خوشبختى است. سقوط از پشت بام در خواب، نشان‏دهنده‏ى آن است که دچار مشکلى مى‏شوید. اگر خواب ببینید که در پشت بامى خوابیده‏اید، به این معنا است که دشمنانتان نمى‏توانند به شما آسیب برسانند.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر خواب ببینید بر پشت بام خانه ای ایستاده اید ، علامت آن است که به سعادتی بی کران دست خواهید یافت . اما اگر احساس کنید از پشت بام سقوط می کنید ، نشانة آن است که در زندگی هیچ تکیه گاه محکمی نخواهید داشت .

2ـ اگر خواب ببینید بام خانه ای در حال فروریختن است ، علامت آن است که با مصیبتی ناگهانی مواجه خواهید شد .

3ـ اگر خواب ببینید سقف خانه ای را تعمیر می کنید ، نشانة آن است که به سرعت بر ثروت شما افزوده خواهد شد .

4ـ خوابیدن بر پشت بام در خواب ، علامت آن است که از گزند دشمنان همواره محفوظ خواهید ماند .

متن از سایت تعبیر خواب جامع

Hans Kurt says:
View the roof in a dream, is indicated achieve happiness. Falling from the roof in a dream, indicates that you are in trouble. If sleeping see you lying roof, meaning that enemies can not hurt you.
Text from the site of dream interpretation
Nly Beeton says:
1 Check if sleeping on the roof of a house standing, a sign that the'll find boundless happiness. But if you feel the roof falling, a sign that life does not have a solid base.
2 Bedrooms see if the roof is crumbling, sign that the incident will face.
3 Bedrooms see if you repair the roof of a house, a sign that the wealth will be added quickly.
4 sleep on the roof in a dream, a sign that the harm enemies will always remain reserved.
Text from the site of dream interpretation

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب پشت بام , تعبیر خواب سقف , تعبیر خواب کفاطاق , تعبیر خواب بان , خواب دیدن پشت بام , خواب دیدن سقف , خواب دیدن کفاطاق , خواب دیدن بان , رویای پشت بام , رویای سقف , رویای کفاطاق , رویای بان , تعبیر پشت بام , تعبیر سقف , تعبیر کفاطاق , تعبیر بان , خواب پشت بام , خواب سقف , خواب کفاطاق , خواب بان ,
  • سینا احمدی