تعبیر خواب جامع

نگارش 95

خواب تخم پرندگان

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

تعبیر تخم پرندگان آبى در خواب بر چهار وجه است :

1 . به مراد رسیدن .

2 . زن گرفتن .

3 . کنیز.

4 . فرزند دار شدن .

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

تخم مرغ در خواب کنیزک است.

اگر بیند ماکیان در پیش وی تخم کرد، دلیل که از زن دون یا از کنیزک او را فرزند آید.

اگر تخم را مجهول بیند و نداند تخم چه چیز است، دلیل که زنی کند بر قدر پاکیزگی و سفیدی آن.

اگر بیند تخم پخته همی خورد، دلیل که به رنج و تعب مال بدست آورد.

اگر بیند که تخم نیم پخته همی خورد، دلیل که زنی خواهد و روزگار دراز او براند.

اگر بیند تخم خام همی خورد، دلیل که مال حرام خورد و رنج و سختی به او رسد.

اگر بیند تخم با پوست همی خورد، دلیل که مال کسان خورد.

اگر بیند پوست تخم می خورد و در دهان می گذاشت، دلیل که مال مردگان خورد یا کفن مردگان ستاند.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند تخم همی کرد، دلیل که زن بسیار خواهد و بر جماع حریص باشد.

اگر بیند بر تخم نشست چون مرغ، دلیل که مخالطت او با زنان بود.

اگر بیند از تخم بچه بیرون آورد، دلیل که از فرزندان آن زنان او را فایده رسد.

اگر بیند به جای فرزند تخم آورد، فرزند کافر است.

اگر بیند تخم به زیر مرغ نهاد و مرغ از تخم بیرون آورد، دلیل که کار مرده او زنده شود. قو گویند: او را فرزند آید.

اگر این خواب کسی بیند که معلمی کند و کودکان را قران آموزد،

اگر بیند تخم را شکست، دلیل که دختری را دوشیزگی ببرد.

اگر بیند نتوانست تخم را بشکند، دلیل که دوشیزگی نتواند ستد.

اگر بیند که درویش بود و تخم گنجشک دیدن، دلیل خیر و خرمی بود، تخم سایر مرغان در جای دیگر بیان شود.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

تخم . مرغان درخواب قوت بود.

لوک اویتنهاو می گوید :

تخم مرغ

گرفتن آن : سود

پختن آن : بدگویی

خریدن آن : ضرری به شما خواهد رسید

تخم پرندگان دیگر : آمرزش

خوردن تخم پرندگان دیگر: ناراحتی

دیدن آن : دعوا

تخم را از آشیانه برداشتن : شما با یک بیوه ازدواج خواهید کرد

تخم مرغ گندیده : موانع

شکستن یا له کردن آن : ناراحتی ، نارضایتی

تخم پرندگان: آمرزش ، رحمت ؛ ارث

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب برچسب گذاری شده است

 

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب تخم پرندگان , تعبیر خواب تخم , خواب دیدن تخم پرندگان , خواب دیدن تخم , رویای تخم پرندگان , رویای تخم , تعبیر تخم پرندگان , تعبیر تخم , خواب تخم پرندگان , خواب تخم ,
  • سینا احمدی