تعبیر خواب جامع

نگارش 95
تاویل خواب دیدن هتل

لوک اویتنهاو می گوید :

هتل : سفر

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر خواب ببینید در هتل به سر می برید ، علامت آن است که در زندگی ثروتمند خواهید شد و با آسودگی به سر خواهید برد .

2ـ اگر در خواب زنان را در هتل ملاقات کنید ، نشانة آن است که آزاد و بی قید و بند زندگی خواهید کرد .

3ـ اگر در خواب هتل مجللی ببینید ، نشانة آن است که به ثروت و آسایش دست خواهید یافت .

4ـ اگر خواب ببینید صاحب هتلی هستید ، علامت آن است که معادل ثروتی که اکنون دارید ، پول نقد به دست خواهید آورد .

5ـ اگر خواب ببینید در هتلی کار می کنید ، علامت آن است که به کاری پرسودتر از کار فعلی خود دست می یابید .

6ـ اگرخواب ببینید برای سکونت به دنبال هتلی می گردید ، نشانة آن است که به شادمانی و ثروت دست خواهید یافت .

در سر زمین رویاها آمده:

خواب یک هتل : سرنوشت بزودی خواسته های شما را برآورده خواهد کرد .

شما در هتل زندگی می کنید : زندگی شما بدون نگرانی مالی خواهد گذشت .

یک هتل بسیار قشنگ : یک سفر طولانی در آینده

به اتفاق دوست خود در هتل هستید : به پول خواهید رسید .

شما مدیر هتل هستید : نگرانیهای متعدد خواهید داشت .

صورتحساب هتل را نمی پردازید : مردم با پرگوئی شما را بدنام می کنند .

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن هتل در خواب نشانه سفر کردن است.

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

تعبیر خواب هتل , رویای هتل , خواب دیدن هتل , تعبیر هتل , خواب هتل , تعبیر خواب مسافرخانه , رویای مسافرخانه , خواب دیدن مسافرخانه , تعبیر مسافرخانه , خواب مسافرخانه , تعبیر خواب مهمانخانه , رویای مهمانخانه , خواب دیدن مهمانخانه , تعبیر مهمانخانه , خواب مهمانخانه , تعبیر خواب مهمانسرا , رویای مهمانسرا , خواب دیدن مهمانسرا , تعبیر مهمانسرا , خواب مهمانسرا , تعبیر خواب مطعم , رویای مطعم , خواب دیدن مطعم , تعبیر مطعم , خواب مطعم , تعبیر خواب کافه , رویای کافه , خواب دیدن کافه , تعبیر کافه , خواب کافه , تعبیر خواب کاباره , رویای کاباره , خواب دیدن کاباره , تعبیر کاباره , خواب کاباره , تعبیر خواب غذاخوری , رویای غذاخوری , خواب دیدن غذاخوری , تعبیر غذاخوری , خواب غذاخوری , تعبیر خواب بار , رویای بار , خواب دیدن بار , تعبیر بار , خواب بار ,

  • سینا احمدی